Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Oppland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter

                                

RAPPORT FRA STYRET I OPPLAND


Styret har i 2005 avholdt i alt ni styremøter og behandlet 48 saker. 

I sin tildeling av distriktsrammer til Innovasjon Norge i Oppland bevilget Oppland fylkeskommune 27 millioner kroner til bedriftsutvikling i distrikt, etablerersatsing og programmer og to millioner kroner i landsdekkende innovasjonsordning. I en tilleggsbevilgning på slutten av året ble ytterligere tre millioner kroner tildelt distriktskontoret. Dette har gjort kontoret i stand til å finansiere en rekke gode innovative prosjekter. Med de utfordringer næringslivet står overfor, med tanke på økt konkurranse og internasjonalisering, er det viktig at virkemiddelapparatet blir gitt handlingsrom i form av midler og kapasitet.

Det er inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og samarbeidsavtale med Fylkesmannens landbruksavdeling. Regionene i Oppland har nedfelt egne strategier og satsinger. Styret er opptatt av at kontoret støtter opp under de forskjellige regionenes satsinger.

Styret har gitt innspill til Regionalt handlingsprogram, Innovasjon Norges nye internasjonaliseringsstrategi, Struktur og oppgavefordeling innen næringsutvikling og til forretningsplanen for Innovasjon Norge i Oppland.  

Av andre saker har styret behandlet prioriteringskriterier for bruk av BU-virkemiddel 2005.

Styret er opptatt av utviklingen av eksisterende næringsliv i fylket, og legger stor vekt på at det må legges til rette for at flere bedrifter kan øke sin eksportandel og bli mer internasjonalt orienterte. Videre er de opptatt av at det må støttes opp under kompetansehevingstiltak i bedriftene, slik at de kan styrke sin konkurranseevne både nasjonalt og internasjonalt. De legger også stor vekt på at arbeidet med nyetableringer og nye næringer må styrkes.

Landbruksnæringen er av stor betydning for Oppland. Det har vært stort fokus på samdrifter og på satsingen innen bioenergi.

Reiselivet er en av Opplands største og viktigste næringer. I antall overnattingsdøgn er Oppland det neste største fylket i landet. Næringen står nå overfor store utfordringer for å opprettholde denne posisjonen. Styret er opptatt av at et støttes opp under denne næringen både i form av virkemidler, kompetanse og nettverk.

Styret har hatt fokus på klynge- og nettverksarbeidet knyttet til ARENA-satsingen innenfor industri/lettmetall, kultur- og opplevelsesnæringen og informasjonssikkerhet.

Styret vil også påpeke at Innovasjon Norge generelt har for knappe rammer til bruk i sentrale strøk.

Årets befaring for styret ble lagt til Oslo med besøk på Innovasjon Norges hovedkontor hvor innovasjon og internasjonalisering var vektlagt som tema. Andre dagen av befaringen ble benyttet til bedriftsbesøk i Hadelandsregionen.

Styret har gjennom styremøter, orienteringer og referatsaker vært løpende orientert om kontorets virksomhet og situasjon. Samarbeidet mellom administrasjon og styre har fungert godt.  

Lillehammer,
april 2006


Audun Tron
(leder)


Torun Dotseth Bjørn Nørstegård


Jørand Ødegård Lunde
Åge NordbyPer SønstebyElisabeth MellbyKatharina Sparstad