Gå rett til innholdetFoto: Pål Bugge/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge, Anders Gjengedal/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005
Oppland

Rapport fra styret

Næringslivet i fylket
 
Kontoret i fylket

Kundebedrifter

INNOVASJON NORGE I OPPLAND


Innovasjon Norge Oppland har et godt samarbeid med Oppland fylkeskommune og det regionale partnerskapet. Distriktskontoret har en sentral plass i utviklingen av Regionalt Handlingsprogram og har ansvar for flere av tiltakene. Oppland fylke er inndelt i seks regioner der alle regionene har synliggjort sine satsinger og strategier. Distriktskontoret har bidratt med finansiering og deltakelse i nettverk i alle regionene. Det har også vært arrangert lokale kontordager i regionene.

I innlandet er det nå satt i gang tre ARENA-program. Dette er ARENA lettmetall med utspring i industrimiljøet i Gjøvik/Raufoss, ARENA Bluelight informasjonssikkerhet på Gjøvik som nå er inne i sluttfasen, og sist, ARENA Konvekst for kultur og opplevelsesnæringer ved Lillehammer Kunnskapspark.

Innen Skattefunnordningen er det behandlet 77 søknader. Antall søknader har vært lavere enn tidligere år, men søknadene viser høyere kvalitet da avslagsprosenten er betydelig redusert. Dette samsvarer med resten av landet. Det forventes at FoU-prosjektene vil representere for verdier for 250 millioner kroner i Oppland.

Det har vært arrangert interne seminarer med deltakelse fra bedrifter og partnerskap.
Innovasjon NOrge i Oppland har koblet omtrent ti bedrifter til Innovasjon Norges utekontorer hvor de får hjelp med utenlandssatsing. Flere av utekontorene har besøkt fylket og har deltatt i kundemøter.

Det er startet et større matprosjekt med småskalamatprodusenter med tanke på eksport til England. Innovasjon Norge i Oppland har deltatt i møter og utviklingsprosjekter knyttet til Oppland fylkeskommunes vennskapskommune Valmiera i Latvia.

Etablereropplæringen har vært gjennomført i alle regioner. Det har totalt deltatt 163 personer. Det er gjennomført en oppfølgingssamling innen økonomi våren 2005.

Det er sterke matmiljøer i Oppland og aktiviteten er høy. Innovasjon Norge i Oppland deltok på Matstreif i Oslo hvor lokale matprodusenter ble presentert. 

29 kunder har fått tildelt til sammen 12 millioner kroner fra Bioenergiprogrammet, noe som gjør Oppland til det fylket med klart størst bruk av disse midlene.

Innovasjon Norge i Oppland finansierte og startet opp FRAM kultur høsten 2005. Dette er en pilot som retter seg mot bedrifter/etablerere innen kultur og opplevelsesnæringen. Programmet går over seks måneder og avsluttes ca. 1. juni 2006.

Et coachingprogram ble arrangert høst 2005 med nærmere 18 deltakere. Dette programmet rettet seg mot ledere i småbedrifter. Programmet fikk meget gode tilbakemeldinger og deltakerne følte de hadde meget stor nytte av kurset.  

Det ble i 2005 arrangerte to styrekompetansekurs i samarbeid med BI, Gjøvik. Til sammen 60 personer deltok på kursene.

Innovasjon Norge i Oppland rekrutterte to kvinner til Innovasjon Norges nasjonale program, Ledermentor, og to kvinner til Fyrtårnprogrammet.

Det gjennomføres en felles designsatsing med Innovasjon Norge i Hedmark og hvor en person var ansatt hele 2005. Kundemøter har vært avholdt i alle regioner noe som har resultert i at flere bedrifter har satt fokus på design med tanke på produkt, logo og merkevare.

Torunn Aass Taralrud,
direktør

E-post til kontoret


Kontor i Lillehammer:
14 ansatte