Bidrar til mervekst

Bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer både når det gjelder salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. I 2021 svarte 95 prosent av kundene at støtten fra Innovasjon Norge var utslagsgivende for realiseringene av prosjektene deres.

I alt bidro Innovasjon Norge med 10,1 milliarder kroner til omstilling og utvikling av norsk næringsliv i 2021. Ifølge egne analyser bidro dette til å utløse ytterligere kapital fra andre finansieringskilder, slik at det samlet resulterte i 31,5 milliarder kroner i form av investeringen i næringsutvikling.

I tillegg til å utløse finansiering og kapital er det viktig for Innovasjon Norge å måle effekter og resultat av de aktivitetene som støttes. Dette skjer gjennom egne effektanalyser. I en undersøkelse som Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) hvert år gjennomfører for Innovasjon Norge, analyseres indikatorer som salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall årsverk i bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. I analysen sammenlignes disse med en kontrollgruppe av lignende bedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.

Mervekst

For 2021 indikerer analysen at Innovasjon Norges kunder har en årlig gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 10,4 prosentpoeng målt opp mot sammenlignbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for verdiskaping er 9,0 prosentpoeng og 4,0 prosentpoeng for produktivitet. Også målt i antall årsverk er det en årlig mervekst på 5,0 prosentpoeng blant bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge.

Tallene for 2021 underbygger og viser en forsiktig økning i effekter sammenlignet med analysen fra «koronaåret» 2020. Da var tallene for mervekst i salgsinntekter og verdiskaping henholdsvis 10,3 og 8,7 prosentpoeng, og for produktivitet og årsverk 4,0 og 3,7 prosentpoeng, også det sammenlignet med tilsvarende bedriften uten støtte fra Innovasjon Norge. Effektmålingen viser dermed fortsatt positive og signifikante effekter av støtten som Innovasjon Norge bidrar med til utvikling av norsk næringsliv. 

Delmål

I tillegg til de overordnede effektene måles det tilsvarende effekter for de tre delmålenesom er satt for virksomheten; å bidra til flere gode gründere, flerevekstkraftigebedrifter og flere innovative næringsmiljøer.

Effektene for de tre delmålene følger i de respektive kapitlene.

Utslagsgivende

For Innovasjon Norge er det også av interesse å måle addisjonalitet, det vil si i hvilken grad bedriftene opplever at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektet. Kundeeffektundersøkelsen – førundersøkelsen 2021, omfatter bedrifter som fikk finansielle støtte eller rådgiving i 2021, og er gjennomført av Oxford Research.Undersøkelsen viser at hele 95 prosent av de spurte svarer at Innovasjon Norges bidrag i høy eller middels grad var utslagsgivende. Tett på tre av fire bedrifter svarer at bidraget i høy grad var utløsende.

Dette er fortsatt på et høyere nivå enn før koronakrisen, noe som tyder på at Innovasjon Norges bidrag blir viktigere for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid i krisetider. Det at denne resultatindikatoren speiler krisen som rammet norsk næringsliv i koronaåret 2020, er med på å styrke troverdigheten i selve målingen.

Andre relevante artikler