Utløser kapital til norsk næringsutvikling

Med over ni milliarder kroner bevilget til utvikling av norsk næringsliv i 2021, er Innovasjon Norge en sentral bidragsyter i finanseringen av flere store omstillings- og utviklingsprosjekter.

En av de viktigste rollene Innovasjon Norge har som finansieringsaktør inn mot næringslivet er å bidra til økt verdiskaping og utløsing av kapital fra andre finansieringskilder.

– Når Innovasjon Norge går inn med kapital i form av støtte, lån eller garantier til bedrifter, bidrar vi med utløsende kapital og reduserer prosjektrisikoen, som igjen fører til at andre aktører også bidrar med kapital. Vår finansiering representerer ofte kritisk kapital som selskapene ellers ikke ville fått tilgang til og som bidrar til realisering av viktige innovasjoner, sier Leon Bakkebø, divisjonsdirektør for finansering i Innovasjon Norge.

Realiserer prosjekter

Gjennom finansiering av et mangfold av bedrifter i ulike faser bidrar Innovasjon Norge til å realisere de mange gode innovative prosjektene inn mot omstilling til et bærekraftig og lønnsomt næringsliv i hele Norge. Kapital fra Innovasjon Norge utløser gjerne også kapital fra andre aktører. For hver krone Innovasjon Norge finansierte i 2021, så utløste det ytterligere to kroner i form av kapital fra andre aktører, som i sum utgjør en dobling av kapitalen fra Innovasjon Norge. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner.

Utløsende for videre vekst

Et eksempel er Synergy Sky AS, som med base i Oslo siden 2008 har tatt betydelige markedsposisjoner både i Europa og USA innen utvikling av programvare for videokonferanser. Administrerende direktør Ståle Reitan er ikke i tvil om at nettopp innovasjonslånet på 21 millioner kroner fra Innovasjon Norge i 2021 var utløsende for videre vekst og ekspansjon i selskapet:

– Det at vi fikk lånet resulterte også i at eierne våre ønsket å satse mer på vekst. Pengene er brukt til å satse både i og utenfor Norge. I det inngår å ansette flere utviklere her hjemme og styrke tilstedeværelsen i satsingsområdene våre rundt om i verden, sier Reitan.

I dag har Synergy Sky egne medarbeidere i tolv land. 95 prosent av omsetningen er fra utlandet.

Betydelig finansiell aktør

Innovasjon Norge er en stor finansieringsvirksomhet i Norge.

– Av de samlede tildelingene i 2021 på 9,2 milliarder kroner, utgjorde lån og garantier ca 3,5 milliarder kroner. Vi har en samlet utlånsportefølje på nærmere 20 milliarder kroner. Dette gjør oss til en betydelig norsk finansieringsaktør for næringslivet, og vi har en robusthet som gjør oss i stand til å ta høyere risiko i prosjektfinansieringen, sier Bakkebø.

Innovasjon Norge skal fungere som et supplement til det kommersielle markedet av banker og andre aktører.

– Det er viktig for oss. Vi skal samfinansiere med andre banker. Gjennom våre finansieringsordninger for risikoavlastning skal vi gjøre det mer attraktivt for andre å medfinansiere. På den måten bidrar vi til bedrifts- og samfunnsøkonomisk verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet.

Det har vist seg over lang tid at når vi klarer å koble kapital og kompetanse, skaper vi bedre resultater og faktiske merverdier for kunden.
Leon Bakkebø, Innovasjon Norge

Stort fagmiljø og bred distribusjon

Innovasjon Norge finansierer prosjekter og bedrifter innenfor mange næringer og sektorer, alt fra gründerbedrifter til store selskaper, og bedrifter i alle faser av sitt livsløp. 

Ved å ha regional og lokal nærhet til kundene, kjenner Innovasjon Norge både kunden, markedet og samarbeidsaktørene godt. Det styrker rollen som sparringpartner, også når det gjelder finansiering.

– Det er et godt utgangspunkt for vår rolle som «en dør inn» til det næringsrettede virkemiddelapparatet. Det har vist seg over lang tid at når vi klarer å koble kapital og kompetanse, skaper vi bedre resultater og faktiske merverdier for kunden, sier Bakkebø.

Rollen som Norges grønne industribank skal vi videreutvikle fremover. Vi skal være den sentrale aktøren i finansiering og bidra til realisering av den grønne omstillingen som nå skjer.
Leon Bakkebø, Innovasjon Norge

Hele Norges grønne industribank

Også 2021 har vært preget av følgene fra koronapandemien, samtidig som grønn omstilling og eksport har fått ekstra oppmerksomhet.

– Vi merker en betydelig dreining rundt bevisstgjøring knyttet til omstilling, det grønne skiftet, og ikke minst bærekraft i sin helhet. Bedriftene er veldig bevist det omstillingsløpet som nå skjer. Våre finansieringsordningerhar bidratt til å realisere mange gode og innovative prosjekter med betydelig internasjonaliseringspotensial, forteller Bakkebø.

Innovasjon Norge har i lang tid vurdert prosjekter og bedrifter opp mot bærekraft, men det siste året har prosjekter som bidrar til den grønne omstillingen blitt særlig høyt prioritert. Programmet «Grønn plattform» er eksempel på en satsing for å øke innovasjonsdrevet grønn omstilling i næringslivet og i hele verdikjeder, der Innovasjon Norge samarbeider med Forskningsrådet og Siva for å finansiere disse prosjektene. Gjennom ulike oppdrag og finansieringsordninger har Innovasjon Norge også vært utløsende for den tidlige utviklingen av de mange store industrielle satsingene som nå skjer, blant annet innenfor batteri, havvind, hydrogen, grønn skipsfart og trebaserte næringer.

– Rollen som Norges grønne industribank skal vi videreutvikle fremover. Vi skal være den sentrale aktøren i finansiering og bidra til realisering av den grønne omstillingen som nå skjer. I tillegg skal vi fortsatt være en relevant finansieringsaktør for øvrige grundere og etablerte bedrifter i alle størrelser og faser, sier Leon Bakkebø i Innovasjon Norge.

Andre relevante artikler