Tek imot breidda av norsk næringsliv

Vekst- og gründersenteret til Innovasjon Norge i Førde er første kontaktpunkt når norske bedrifter søkjer informasjon om kvar og korleis dei best kan få hjelp til å omstille og utvikle seg.

"Ei dør inn" er det kalla når Innovasjon Norge på oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet no har fått i oppgåve å forenkle kundereisa til bedrifter som forsøker å navigere i verkemiddelapparatet.

- Dette er utruleg spennande, og ikkje minst er det veldig flott at Innovasjon Norge har fått den tilliten frå næringsministeren og departementet.

Det seier avdelingsleiar ved Innovasjon Norge sitt Vekst- og gründersenter, Hjørdis Vik.

15 000 førespurnader

I 2021 handterte senteret i Førde nær 14 000 førespurnadar. I det inngår over 5500 innkommande telefonar, 4000 førespurnader via kontaktskjema på nett og 4000 spørsmål frå kundar om teknisk support. I tillegg saksbehandla senteret om lag 900 søknader om marknadsavklaringstilskot.

Etter at "Ei dør inn" no er lansert, er det forventa ei betydeleg auke i trafikken inn til senteret.

- Vi er godt rusta til å løyse oppdraget. Vi gjer mykje av dette allereie og har eit godt grunnlag for å skalere eit volum vi allereie har, seier Vik optimistisk.

Vår viktigaste oppgåve blir å gi ei anbefaling om vegen vidare, med Innovasjon Norge eller andre aktørar i verkemiddelapparatet.
Hjørdis Vik, Vekst- og gründersenteret

Lovar svar innan åtte timar

"Ei dør inn"-prosjektet går mellom anna ut på å vidareutvikle den digitale løysinga for «Rask avklaring», kor breidda av norsk næringsliv kan fylle ut informasjon om prosjektet dei jobbar med. Første sortering og eventuelt sparring vil bli gjort på Vekst- og gründersenteret, og Innovasjon Norge lovar ei første tilbakemelding innan åtte timar for dei som tek kontakt.

Verkemiddelapparatet kan oppfattast som uoversiktleg, med mange aktørar og ulike inngangar.

- Vår viktigaste oppgåve blir å gi ei anbefaling om vegen vidare, med Innovasjon Norge eller andre aktørar i verkemiddelapparatet. Vi skal vere ein lyttande part, og gi retning og inspirasjon til dei som går i dialog med oss, seier Vik.

Teamet i Førde består av ti tilsette, og skildrast som ein fagleg dyktig og frampå gjeng.

- Vår spisskompetanse er forretningsutvikling i tidleg fase, i tillegg til at vi har solid finansierings- og tilvisingskompetanse. Vi er endringsvillige og tek denne nye utfordringa på strak arm, seier avdelingsleiaren.

Vi vil fortløpande fangste data og vidareutvikle løysingane, med mål om å oppnå mest mogleg automatisering og smidigheit.

Vi vil fortløpande fangste data og vidareutvikle løysingane, med mål om å oppnå mest mogleg automatisering og smidigheit.
Hjørdis Vik, Vekst- og gründersenteret

Viktig med samhandling

For å sikre mest mogleg smidig kundereise vil prosjektet krevje god samhandling, både internt og eksternt.

- Vi ser at mange kundar er fornøgde med kundereisa. Dei tek gjerne kontakt for ei første sparring, vert tilvist til å starte søknadsprosess gjennom Prosjekthjelpen, og får sendt inn søknad etter god rettleiing frå Innovasjon Norge sine rådgjevarar rundt om i organisasjonen, seier Vik.

Internt må vi sikre ei god implementering og ei felles forståing av kva som skal leverast til ulike kundar. Eksternt blir det viktig med tett dialog.

- Vi må ha faste møtepunkt med dei andre aktørane, og vi må ha høgt fokus på kompetanseheving.

Avdelingsleiaren er ikkje i tvil om at "Ei dør inn" for breidda av norsk næringsliv vil gi gevinstar på sikt, både for økosystemet og kundane.

- Eg meiner dette er rett måte å tenke på. Vi må kanskje orientere oss mot marknaden på ein ny måte, og i ein oppstartsfase må vi teste ut kva som fungerer for kunden, for oss og for dei andre i verkemiddelapparatet. Vi vil fortløpande fangste data og vidareutvikle løysingane, med mål om å oppnå mest mogleg automatisering og smidigheit.

Andre relevante artikler