Flere gode gründere

For at oppstartsbedrifter skal vokse og lykkes, er tilgangen til kapital og kompetanse viktig. I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å sikre et godt finansierings- og kompetansetilbud, og jobbet for et best mulig økosystem for gründere.

Et av Innovasjon Norges delmål er å få frem flere gode gründere. For å nå målet vårt, må vi sørge for at oppstartbedrifter lykkes med kommersialisering og vekst. Tilgangen til nok kapital er ekstra utfordrende for gode gründerselskaper med høy teknologi- og markedsrisiko, og risikoen er ofte for høy for det private kapitalmarkedet alene.

Betydelig finansiering til gründere

I 2021 ga Innovasjon Norge 647 tilsagn om tilskudd til markedsavklaring, tilskudd til kommersialisering og oppstartlån. Til sammen utgjorde dette 268,6 millioner i oppstartfinansiering.

I tillegg utgjør tilsagn til gründere (0-3 år) en betydelig andel av øvrige finansieringstjenester. I 2021 gikk 28,7 prosent av bevilgningene (i beløp) fra miljøteknologiordningen til oppstartbedrifter. Av det ekstraordinære innovasjonstilskuddet var andelen 35,8 prosent, og andelen for innovasjonskontrakter var 33 prosent.

Totalt innvilget Innovasjon Norge 2 milliarder kroner til gründere (0-3 år), fordelt på 1,1 milliarder kroner i tilskudd, 740 millioner kroner i lån og 190 millioner kroner i garantier.

Av alle gründerprosjektene (målt i antall) vi støttet i 2021, var 33 prosent kvinnerettet. Det betyr at de hadde en kvinnelig gründer, hadde mer enn 30 prosent kvinner i styret/ledelsen og/eller et kvinnerettet mål. Dette tallet har holdt seg rimelig uendret siden 2015. Målt i tildelt beløp var den kvinnerettede andelen 30 prosent.

I desember 2021 startet vi en gjennomgang og evaluering av finansieringsordningene for oppstartsbedrifter som vil gi grunnlag for fremtidige justeringer. Evalueringen skjer i regi av Menon og ferdigstilles juni 2022.

Vokser raskere enn andre

Bedrifter som har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge vokser raskere enn andre oppstartbedrifter, ifølge Kundeeffektundersøkelsen som Samfunnsøkonomisk analyse har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge.

I gjennomsnitt har bedrifter som mottok finansiering en årlig vekst i salgsinntekter på 16,4 prosentpoeng mer enn sammenlignbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping og vekst i produktivitet er henholdsvis 16,9 og 11,7 prosentpoeng.

Et bredt kompetansetilbud

Gründertilbudet fra Innovasjon Norge omfatter mer enn finansiering. Gjennom dialog og sparring med våre kunder tilbyr vi rådgivning, workshops, nettverksaktiviteter og kobling med relevante samarbeidspartnere.

Gjennom mentortjenesten for gründere har 177 oppstartselskaper fått 1-1-sparring med mentor.

Vi tilbyr flere globale akseleratorprogram som skal hjelpe norske oppstartselskaper å konkurrere og vokse i et internasjonalt marked. 

Videreutvikling av økosystemet

Et godt økosystem for innovasjon og gründerskap består av offentlige aktører, investorer, inkubatorer, oppstarthjelpere og seriegründere. Økosystemet er viktig for å stimulere til gründerskap, men også for å sikre gründerbedrifters tilgang til kompetanse, nettverk og kapital. 

Gjennom ordningen «økosystem-tilskudd» mottok 23 miljøer til sammen ti millioner kroner i tilskudd fra Innovasjon Norge for å utvikle og styrke sitt tilbud til gründere.

Andre relevante artikler