Flere vekstkraftige bedrifter - pådriver for økt vekst og eksport 

Omstillingen av norsk økonomi er avhengig av at flere bedrifter lykkes med å vokse og skalere. Eksport er også et nøkkelord i utviklingen av det næringslivet vi skal ha i fremtiden. 

I Innovasjon Norges kundeundersøkelser peker bedrifter på noen eksportutfordringer og barrierer som er viktigere å overkomme enn andre, som finansiering av internasjonale vekstsatsinger, finne strategiske samarbeidspartnere lokalt i internasjonale markeder og bedriftens egen kompetanse og kapasitet i internasjonaliseringsprosessen.

Vårt bidrag til vekstbedriftene er finansiering, kompetanse og nettverk for å lykkes med bærekraftig vekst og eksport. Med tilstedeværelse i 23 land hjelper vi med markedsinnsikt og posisjonering for at norske bedrifter skal vinne kontrakter i internasjonale markeder.

To tredeler av finansiering Innovasjon Norge bidro med i 2021 gikk til vekstkraftige bedrifter, som er bedrifter eldre enn tre år. Bedrifter i denne kategorien mottok tilsagn om tilskudd og lån på seks milliarder kroner i 2021. I tillegg mottok disse bedriftene rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering til en verdi av 269 millioner kroner. I 2020 var beløpene høyere fordi Innovasjon Norge fikk økte rammer gjennom Stortingets krisepakker under pandemien.

Bidrar til å øke eksporten

Nær en av tre bedrifter som har fått finansiering og rådgiving fra Innovasjon Norge mener det har bidratt til økt eksport, viser den siste av kundeeffektundersøkelsene som Oxford Research gjennomfører fire år etter at bedriftene har fått støtte fra oss.

I 2021 sier også 55 prosent av de bedriftene som fikk rådgivning fra våre internasjonale kontorer, at tjenesten selskapet mottok i stor grad var avgjørende for at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess. Det er en økning på sju prosentpoeng fra året før.

Undersøkelsen viser også at 85 prosent av selskapene som har eksportert, vil benytte våre tjenester i internasjonale prosjekter i fremtiden.

Også effektanalysen fra Samfunnsøkonomisk analyse, viser at bedrifter som mottar eksportrådgiving fra oss gjør det bedre i form av mervekst på viktige områder. Sammenlignet med tilsvarende bedrifter som ikke har mottatt tjenester, viser undersøkelsen en årlig mervekst på 9,3 prosentpoeng i salgsinntekter, 7,1 prosentpoeng mervekst i verdiskaping, 4,5 prosentpoeng i produktivitet og 3,2. prosentpoeng mervekst i antall årsverk.

Posisjonerer seg for de store kontraktene

Innovasjon Norge har i 2021 spisset innsatsen på eksport, og lansert en satsing på større strategiske eksportprosjekter. Det ble iverksatt sju prosjekter som tar utgangspunkt i konkret etterspørsel i andre land, der det er kommersielle kontrakter på over 500 millioner. Prosjektene er blant annet innenfor grønne og bærekraftige områder som havvind, hydrogen, sirkulærøkonomi og grønn skipsfart. Innovasjon Norge koordinerer innsatsen til aktørene i Team Norway, og er næringslivets partner for strategiske satsinger både hjemme og ute i markedet. Gjennom målrettet og langsiktig arbeid med å posisjonere skal norske bedrifter lande de store kontraktene.

Vi bidrar også til grønn omstilling gjennom finansiering av prosjekter. 61 prosent av all finansiering fra oss i 2021 gikk til prosjekter med potensial for positiv miljøeffekt. 89 prosent av innovasjonstilskuddene gikk til grønn omstilling, blant annet innen fornybar energi og nye energiløsninger for anvendelse i maritim sektor.

Vi legger også til rette for internasjonale investeringer i Norge, og posisjonerer Norge som et attraktivt land for investorer og talenter. I 2021 sikret Invest in Norway 17 investeringer til Norge. Disse prosjektene bidrar med over 240 arbeidsplasser og 700 millioner kroner i investert kapital. Det er spesielt stor aktivitet innen batteriverdikjeden.

Lykkes på den europeiske arenaen

EUs programmer gir vekstfinansiering og kompetanse til norske bedrifter, i tillegg til å være en døråpner til internasjonale markeder. I 2021 mottok norske bedrifter 501 millioner kroner i tilskudd og egenkapital fra European Innovation Council Accelerator. Det er litt under snittet i forrige programperiode og en nedgang fra 2020, da tallet var rundt 725 millioner.

Mange av bedriftene har fått drahjelp av våre EU-rådgivere regionalt, nasjonalt og i Brussel. Å bistå bedrifter i å utnytte finansieringsmulighetene i EU er en stadig viktigere del av Innovasjon Norges oppdrag.

Målrettet og differensiert eksporttilbud

I 2021 lanserte vi et nytt eksportutviklingsprogram for bedrifter som er både modne og robuste nok til å øke eksporten og lykkes i internasjonale markeder. I overkant av 50 bedrifter ble med i programmet i 2021, der de får en dedikert rådgiver som over tid skal bidra til at bedriften når sine mål og ambisjoner internasjonalt.

Det digitale og selvbetjente kompetansetilbudet, som skal bidra til å gjøre bedriftene bedre rustet for vekst og eksport, ble også betraktelig utvidet i 2021. Over 7000 unike brukere benyttet seg av kompetansesenteret som gir tilgang til relevant markedsinnsikt, analyser og kompetansetilbud fra hele det norske virkemiddelapparatet.

Med ekspertise både hjemme og ute har Innovasjon Norge et bredt spekter av tjenester som skal bidra til økt bærekraftig vekst og eksport, enten bedriftene allerede er i markedet eller skal eksportere for første gang.

Andre relevante artikler