Slik skal Innovasjon Norge skape eksportvekst

Når verdens etterspørsel etter olje og gass reduseres, vil Norge trenge flere bein å stå på i handelen med utlandet. Derfor jobber Innovasjon Norge målrettet med å bygge fremtidens eksporteventyr.

Årene som kommer vil bli avgjørende for norsk næringsliv. Regjeringen vil at Norge skal øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Det er et ambisiøst mål, mener Per Niederbach, direktør for Divisjon eksport og Invest in Norway i Innovasjon Norge. Han er samtidig fornøyd med at regjeringen så tydelig prioriterer eksport og grønn norsk næringsutvikling.

– Skal vi bygge nye eksportnæringer må vi ta i bruk hele verktøykassen og i enda større grad se sammenhengen mellom investeringer i forskning og innovasjon. Samtidig må vi tiltrekke oss utenlandsk kapital og kompetanse i det å fremme eksport, sier Niederbach.

Vi skal i enda større grad tilpasse innsatsen etter næringslivets behov. Når det oppstår markedsmuligheter, skal vi raskt kunne styrke det markedet med ressurser og riktig kompetanse.
Per Niedrbach, Innovasjon Norge

Drevet av etterspørsel

Etterspørseldrevet, spisset og nær bedriftene er nøkkelord for det det strategiske arbeidet med eksport i Innovasjon Norge.

– Fremover skal vi i enda større grad tilpasse innsatsen etter næringslivets behov. Når det oppstår markedsmuligheter, skal vi raskt kunne styrke det markedet med ressurser og riktig kompetanse, sier Niederbach.

Den nye eksportstrategien til Innovasjon Norge har tre hovedelementer:

  1. En spisset del med noen større strategiske satsinger som skal posisjonere Norge og norsk næringsliv med store, konkrete og etterspørselsdrevne markedsmuligheter der Norge har komparative fortrinn. Eksempler er havvind, grønn skipsfart, hydrogen og akvakultur. Her inngår et tett samarbeid med Team Norway, det vil si nettverket av ulike offentlige og private aktører som jobber for å fremme norske næringsinteresser internasjonalt.
  2. Dernest skal Innovasjon Norge i større grad spisse innsatsen med et bredt utvalg virkemidler overfor utvalgte enkeltbedrifter med stort eksportpotensial. Det skjer gjennom et nytt program kalt Global Gateways.
  3. Et siste element er å mobilisere og sikre at flere bedrifter er rustet for eksport. Det skjer via et digitalt kompetansesenter, der bredden av norsk næringsliv rask og effektiv får tilgang til kunnskap om eksport. I tillegg har Innovasjon Norge et eget Eksportsenter som gir råd og veiledning om eksportteknikk og immaterielle rettigheter (IPR).

– Innovasjon Norge har en viktig rolle i det å bistå norske bedrifter med eksport og internasjonal vekst, sier Niederbach.

Han viser til effektanalysen fra Samfunnsøkonomisk analyse som nettopp viser at bedrifter som mottar eksportrådgiving fra Innovasjon Norge gjør det bedre i form av mervekst på viktige områder. Undersøkelsen viser at disse bedriftene har en årlig mervekst på 9,3 prosentpoeng i salgsinntekter og 7,1 prosentpoeng mervekst i verdiskaping sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.

– Dette bekreftes også i en undersøkelse fra Oxford Research i 2021, der tett på en av tre bedrifter svarer at støtte fra Innovasjon Norge bidratt til økt eksport, sier Niederbach.

Målet vårt er å få til grønn omstilling her hjemme, samtidig som vi øker eksporten.
Per Niederbach, Innovasjon Norge

Ny eksportindustri

I over 50 år har Norge levd godt på inntekter fra olje og gass. Med kraftkrise i Europa og rekordhøye priser, har våre to største naturressurser gitt svært store eksportinntekter den siste tiden. Dette er positivt for norsk handelsbalanse, men det kan ikke vare evig.

Omstiller vi oss ikke i tide, risikerer Norge store handelsunderskudd med utlandet.

–  Målet vårt er å få til grønn omstilling her hjemme, samtidig som vi øker eksporten, sier Niederbach.

I årene som kommer vil Innovasjon Norge systematisk bygge opp nye grønne sektorer der Norge har viktig kompetanse og fortrinn.

–  Arbeidet fremover handler om å prioritere noen større strategiske eksportsatsinger innenfor nye områder der vi kan bygge ny eksportindustri, sier Niederbach.

Som eksempler nevner han havvind, hydrogen, sirkulærøkonomi, grønn shipping, maritim industri.

Fakta

  • Rundt regnet 30 prosent av bedriftene som har fått støtte fra Innovasjon Norge har opplevd økt eksport.
  • En av tre bedrifter som har økt eksporten oppgir at støtte fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess.
  • En av ti spurte bedrifter oppgir at støtte og rådgivning fra Innovasjon Norge bidro til at bedriften fikk gjennomført sitt sitt første eksportprosjekt.
  • 38 prosent oppgir at de i stor grad har fått bistand fra Innovasjon Norge når de har møtt ulike barrierer i eksportarbeidet.

Kilde: Oxford Research /Innovasjon Norge 2021

Andre relevante artikler