Flere innovative næringsmiljøer - styrker innsatsen

De raskt fremvoksende markedsmulighetene rundt grønn vekst og kutt i klimagassutslipp skaper et behov for å bygge konsortier der flere bedrifter går sammen.

Grønn plattform er en ny satsing hvor Innovasjon Norge samarbeider med Siva og Forskningsrådet om å tilføre finansiering, nettverk og kompetanse til samarbeidsprosjekter som kan levere de beste teknologiene og løsningene, og styrke Norges grønne konkurransekraft. Tolv grønne utviklingskonsortier ble tildelt midler fra Grønn plattform på slutten av 2021.

Innovasjonspartnerskap danner rammen for innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og offentlig sektor, der Innovasjon Norge jobber strategisk med å bygge innovasjonsmiljøer mellom kommuner og etater og på leverandørsiden.

Klynger oppnår effekter

I klyngeprogrammet, bedriftsnettverkene og omstillingsområdene i regionene jobber Innovasjon Norge også med økosystemer og grupper av bedrifter, for å legge til rette for at næringslivet kan oppnå effekter som enkeltbedriftene ikke får til alene. Innovasjon Norge samarbeider med Siva og Forskningsrådet om klyngeprogrammet, Norwegian Innovation Clusters, som i 2021 teller 44 klynger. Langt over 2000 bedrifter er medlem av en klynge.

Samfunnsøkonomisk analyse har undersøkt hvordan klyngemedlemskapet påvirker bedriftenes verdiskaping. Klyngemedlemmene har høyest utvikling de første tre årene de er med i en klynge. Den årlige gjennomsnittlige verdiskapingen er 14,6 prosentpoeng høyere for bedriftene i en klynge enn hos bedrifter som ikke er med i klynger. Salgsinntektene er 15,2 prosentpoeng høyere og bedriftene har 5,8 prosentpoeng flere årsverk.

I 2021 har Innovasjon Norge jobbet for å styrke koblingene mellom klyngene og internasjonale satsinger for å dra nytte av dynamikken i klyngene og sikre samspill og innovasjonssamarbeid i de nye, grønne industriene. Klyngene utgjør også en arena for å mobilisere til Horisont Europa og øvrige EU-programmer.

Best i samarbeid

I løpet av året har Innovasjon Norge utformet et nytt kompetansetilbud til grønne konsortier. Det skal styrke bedriftene på områder som er viktige for å lykkes med felles, ambisiøse innovasjonsprosjekter.

Regional omstilling retter seg mot kommuner eller områder med sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget. Målet er å bidra til å sikre eksisterende og skape nye, lønnsomme arbeidsplasser, gi dem en sterkere og mer variert næringsstruktur,og å styrke omstillingsevnen. I 2021 fulgte Innovasjon Norge opp 22 omstillingsområder. Oxford Research har gjennomført sluttevalueringer for Rollag, Tinn, Bindal og Lierne, vurderingener at omstillingsprogrammet har hatt betydning for vekst i antall arbeidsplasser og økt samarbeid mellom bedrifter i alle kommunene. Programmet har bidratt til 170 nye arbeidsplasser og 49 bedriftsetableringer i 2021.

Bedriftsnettverk skal bidra til at flere små og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner etablerer strategisk, kommersielt og markedsrettet samarbeid. Hensikten er å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft, og vekst i nasjonale eller internasjonale markeder. Innovasjon Norge finansierte 29 nye bedriftsnettverk i 2021, med til sammen 210 deltakerbedrifter, forsknings- og utdanningsaktører og andre kunnskapsaktører.

Andre relevante artikler