Kapital og kompetanse til næringslivet

Vinteren 2022 har med Russlands angrep på Ukraina gitt oss en ny påminnelse om hvordan den internasjonale balansen raskt kan forrykkes og med det også handelen mellom land. Det er allerede nå all grunn til å anta at krigen vil innebære endringer i internasjonale markeder, forsyningskjeder, energi- og matpriser og inflasjons- og renteutvikling. Dette vil prege norsk næringslivs utsikter i 2022.

Av administrerende direktør Håkon Haugli

I et tilbakeblikk på fjoråret ser vi globale etterdønninger som minner oss om at vi lever og handler i en sammenvevd verden, der vi på godt og vondt påvirkes av det som skjer rundt oss. I 2021 var aktivitetene i norsk næringsliv fortsatt preget av koronapandemien, selv om året etter hvert tillot mange bedriftene å operere mer som normalt innenfor det som til enhver tid var gjeldende smitteverntiltak.

Gjennom sparring med næringslivet, både digitalt og i alle landets regioner, representerer Innovasjon Norge en dør inn for næringslivet.

I tråd med dette opprettholdt Innovasjon Norge i 2021 rollen som beredskapsorganisasjon for myndighetene, både gjennom å fange opp og formidle status i næringslivet, og som forvalter av økonomiske krisepakker. Oppdragene ligger innenfor vårt samfunnsoppdrag; å utløse investeringer i omstilling, innovasjon og internasjonalisering. Gjennom sparring med næringslivet, både digitalt og i alle landets regioner, representerer Innovasjon Norge en dør inn for næringslivet.

Store samfunnsutfordringer

Allerede før koronakrisen var det av avgjørende betydning for Norge å utvikle et mer diversifisert og bærekraftig næringsliv. OECD har pekt på at Norge står overfor en tredobbel omstillingsutfordring: å gå fra en sårbar petroleumsbasert økonomi til en mer diversifisert og robust økonomi, å utvikle et mer konkurranseorientert og effektivt forsknings- og innovasjonssystem, og å sikre at dette systemet er bedre innrettet for å møte større samfunnsutfordringer.

Vi har gjennom de siste årene hatt positiv utvikling på flere områder, også i kriseårene 2020 og 2021. Vi har for eksempel sett en kraftig økning i innovasjon rettet mot samfunnsutfordringer, som helse og klima, og vi har fått flere gründere og vekstbedrifter.

I årene fremover må vi i Norge skape mange tusen nye arbeidsplasser hvert år, øke fastlandseksporten og nå klimamålene. Et bærekraftig næringsliv er en forutsetning for å nå disse målene og en forutsetning for fremtidige generasjoners velferd.

Utfordringen er samtidig stor. I årene fremover må vi i Norge skape mange tusen nye arbeidsplasser hvert år, øke fastlandseksporten og nå klimamålene. Et bærekraftig næringsliv er en forutsetning for å nå disse målene og en forutsetning for fremtidige generasjoners velferd.

Det haster med tiltakene som skal til for å nå klimamålene. Etterspørselen etter grønne løsninger øker internasjonalt, på områder der Norge har særlig gode forutsetninger - for eksempel innen energi og mat. Men et godt utgangspunkt er ikke nok. Vi må som nasjon evne å omsette våre mange fortrinn til løsninger som etterspørres og tas i bruk.

Grønn vekst og eksport

I 2021 har Innovasjon Norge derfor jobbet spesielt med å spisse vår innsats både innen grønn vekst og eksport. Med utgangspunkt i en mer målrettet og differensiert eksportstrategi kan vi nå gi tilbud basert på bedriftenes evner og kvalifikasjoner. Ordningen "Grønn plattform", som ble introdusert i 2020, bidro i 2021 til flere felles løft for grønne verdikjeder. Det skjedde i tett samarbeidet med Forskningsrådet, Siva og Enova. Fjoråret ble et rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter.

I 2021 styrket vi også vårt strategiske arbeid overfor EU, som gjennom sin "Grønn giv"-strategi har blitt en mye sterkere premissgiver også for norsk næringsliv. Strategien har som mål et klimanøytralt Europa innen 2050. Investeringene som nå gjøres i grønne løsninger i Europa åpner muligheter for norske bedrifter. Det samme gjør norsk deltakelse i europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammer, som Horisont Europa, der Innovasjon Norge sammen med Forskningsrådet har et ansvar for å gjøre mulighetene kjent for norske aktører.

Sparringpartner for næringslivet

Vi har i 2021 utviklet rollen vår som sparringpartner for næringslivet over hele landet. Vi jobber kontinuerlig med å forenkle tilgangen til våre tjenester, og vi fikk i 2021 også i oppdrag å utvikle "en dør inn" til det samlede næringsrettede virkemiddelapparatet. De siste tre årene har vi gjort store investeringer i digitale løsninger som vi ser at kundene tar i bruk og uttrykker at de er tilfredse med.

Vi ser at bedrifter vi jobber med gjør det bedre på parametere som salgsinntekter, sysselsetting og lønnsomhet enn sammenlignbare bedrifter.

Gjennom å sparre og utfordre kundene, og tilby rett kompetanse og finansering utløses flere bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. Vi vet at våre lån og tilskudd er utløsende for gjennomføring av innovasjons-, omstillings- og utviklingsprosjekter, og vi måler effektene av alt vi gjør. Vi ser at bedrifter vi jobber med gjør det bedre på parametere som salgsinntekter, sysselsetting og lønnsomhet enn sammenlignbare bedrifter. Vi ser også effekter av langsiktige bidrag til nye næringer, der vi gjennom 2021 har utviklet metodikk for å kunne se effekter ikke bare i enkeltprosjekter, men i hele næringer over tid.

Redusere risiko

Tilgang til risikovillig kapital er imidlertid fortsatt med på å begrense realiseringen av mange viktige initiativ innenfor omstilling og utvikling av norsk næringsliv. Også her er det Innovasjon Norges rolle å bidra til å redusere risiko og på den måten utløse kapital. I 2021 var «en krone» fra Innovasjon Norge med på å utløse ytterligere «to kroner» i form av kapital fra andre finansieringskilder. Det bidro til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner i form av kapital til viktige satsinger.

Som organisasjon er også vi forberedt på å tilpasse oss endrede rammer. I statsbudsjettet for 2022 ble Innovasjon Norge pålagt å gjennomføre en varig kostnadsreduksjon på 100 millioner kroner over tre år i perioden 2022-2024. Det tilsvarer rundt regnet ti prosent av våre samlede driftskostnader. En kostnadsgjennomgang høsten 2021 konkluderte med at en slik reduksjon ikke kan gjennomføres uten nedbemanning. Det er et mål at dette skal kunne løses i samarbeid med de tillitsvalgte og i størst mulig grad med frivillig avgang. Fra ledelsens er det også et klart mål at disse endringene ikke skal ramme våre strategiske mål og oppfølgingen av kundene våre.

I denne årsrapporten for 2021 kan du lese mer om våre mange og ulike bidrag til utvikling og omstilling av norsk næringsliv.

God lesning!

Andre relevante artikler