Skaper effekter

Innovasjon Norge skaper effekter! En rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) indikerer at bedrifter som fikk rådgivning og støtte fra Innovasjon Norge i 2021 hadde en gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 10,4 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte. Tilsvarende tall for mervekst målt i verdiskaping og produktivitet var henholdsvis 9 og 4 prosentpoeng.

Av styreleder Gunnar Bovim

Det er gode tall, ikke minst med tanke på at dette er effekter skapt i en periode der store deler av norsk næringsliv har vært preget av koronapandemien og etterdønningene etter denne.

Effekttallene indikerer rimelig klart at Innovasjon Norge på betryggende vis ivaretar rollen som statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere bedrifts‐ og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling. Det at 95 prosent av bedriftene oppgir at Innovasjon Norge i høy eller middels grad har vært utslagsgivende for at deres prosjekt ble satt i gang, er også med på å bekrefte det.

Som styreleder opplever jeg at Innovasjon Norges rolle og samfunnsoppdrag er blitt styrket, og vil være avgjørende for å bidra til den store omstillingsoppgaven vi sammen skal løse

En stor omstillingsoppgave

På samme tid må også det offentlig virkemiddelapparat være forberedt nye krav og forventinger om effektivisering. En egen områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet har pågått siden 2018, med mål om å forenkle et noe komplekst tilbud til bedriftene og redusere de samlede gjennomføringskostnadene i virkemiddelapparatet.

Innovasjon Norge ble i statsbudsjettet for 2022 pålagt å redusere de årlige driftskostnadene med 100 millioner kroner innen utgangen av 2024. Det er en betydelig reduksjon. Målet er likevel at dette skal ha minst mulig konsekvenser for leveransene til norske bedrifter.

På en annen side har virkemiddelgjennomgangen også resultert i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2021 ba Innovasjon Norge om å ta rollen som «Én dør inn», en felles førstelinje for virkemiddelapparatet, med henvisningskompetanse til de andre virkemiddelaktørene. Det er en rolle Innovasjon Norge vil ivareta fremover i tett samarbeid med Siva, Eksportfinansiering Norge og Norges forskningsråd, til beste for norsk næringsliv.

Som styreleder opplever jeg at Innovasjon Norges rolle og samfunnsoppdrag er blitt styrket, og vil være avgjørende for å bidra til den store omstillingsoppgaven vi sammen skal løse for å utvikle det næringslivet vi skal ha i fremtiden. Vi skal gjøre vårt beste for å gjennomføre oppdraget.

Tiltak som stimulerer vekst gjennom eksport og internasjonalisering blir en stadig viktigere del av Innovasjon Norges innsats.

Vekst gjennom eksport

Samtidig er det også krevende å forutsi fremtiden. En russisk angrepskrig mot Ukraina vinteren 2022 var ikke i det fremtidsbildet vi hadde, bare for ett år siden. En rekke sanksjoner påvirker utvikling og handel, og vil gi følger for verdensøkonomien og med det også norsk økonomi. Det kan true mulighetene og vekstutsiktene for norske bedrifter.

Derfor opplever jeg ved inngangen til 2022 at de tjenestene Innovasjon Norge er viktigere enn noen gang før. Tre hovedområder peker seg ut: økt norsk eksport, grønn omstilling og forenkling for brukerne av virkemiddelapparatet.

Tiltak som stimulerer vekst gjennom eksport og internasjonalisering blir en stadig viktigere del av Innovasjon Norges innsats.

Skape flere jobber

Et sterkt, mangfoldig og omstillingsdyktig næringsliv er avgjørende for Norges vekstevne og for et godt velferdsnivå i fremtiden. For å opprettholde veksten i velferden trenger norsk økonomi flere bein å stå på. Vi må skape flere jobber i flere bransjer over hele landet.

Innovasjon Norge er godt rustet til å påta seg de oppgavene som ligger foran oss.

Takk for tilliten kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere har vist Innovasjon Norge gjennom 2021. Og takk til ansatte – deres kompetanse er vårt fortrinn.

Andre relevante artikler