Klynger

A map is loading
Gruppering av klynger
Arena
GCE
Modne klynger
Arena Pro
NCE
Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, Arena Pro og GCE. NCE er ikke lenger et program, men et merkenavn som klynger kan kvalifisere seg til.

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.

Klyngeprogrammets formål

 • Å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til de bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet.
 • Å forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv.
 • Å øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer regionalt og nasjonalt.

Programmet støtter etablering og utvikling av klynger gjennom finansiering, kompetanse, rådgivning, profilering og nettverk. Målsettingen er å utvikle gode effektive klynger som bistår medlemsbedrifter og næringsliv gjennom samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter.

Aktiviteter

44 klynger har fått tjenester fra klyngeprogrammet i 2021. Gjennom programmets utlysning i 2021 ble det tatt opp to nye Arenaklynger og fire klynger ble løftet opp på Arena Pro-nivået. Det var også i år stor interesse for å bli med i programmet, og kvaliteten til søkerne har aldri vært bedre. Stort sett alle søknadene hadde en grønn profil, men med forskjellig inngang og fokus.

Norwegian Innovation Clusters har over lengre tid arbeidet med å få på plass et eget delprogram for modne klynger. Delprogrammet for modne klynger ble lyst ut og 4 klynger fikk tilsagn til å gjennomføre større utviklingsprosjekter. Målsettingen med delprogrammet er å utnytte den kompetanse og infrastruktur som er utviklet gjennom oppbygging av klyngene over tid, ved å gi dem mulighet til å gjennomføre større industrielle løft som bidrar til omstilling og utvikling av norsk næringsliv.

Innovasjon Norge gjør en årlig beregning av medlemsbedriftenes utvikling knyttet til salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall årsverk sammenlignet med en kontrollgruppe med liknende bedrifter. Den årlige gjennomsnittlige verdiskapingen er 14,6 prosentpoeng høyere for bedriftene som er med i klyngen enn for kontrollgruppen, 15,2 prosentpoeng høyere for salgsinntekter og 5,8 prosentpoeng flere årsverk. Alle tallene er signifikante, og tallene er omtrent på samme høye nivå som året før.

Klynger som fikk tjenester i 2021

Arena

Klynger i en tidlig utviklingsfase og som har hovedfokus på utvikling av et godt samarbeidsfundament.

 • Arrangementsbyen Oslo
 • Fornybarklyngen
 • SAMS
 • Arena Ocean Hyway Cluster
 • Industrial Green Tech
 • Norwegian Energy Solution
 • Norwegian Offshore Wind Cluster
 • Betongklyngen N3C
 • Stiim
 • Midsec
 • LifeScience
 • Construction City
 • Marin Recycling Cluster
 • Autonomiklyngen
 • Nosca Clean Oceans
 • ProptechInnovation
 • Circular Packaging
 • Norwegian Wood Cluster
 • Cluster for applied AI
 • H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster

Arena Pro

Klynger som har et velutviklet samarbeidsfundament og som initierer og gjennomfører samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter.

 • WoodWorks
 • NSCC
 • NTSC
 • Solenergiklyngen
 • ACT
 • Cod Cluster
 • NF&TA
 • Nordic Edge (Tidligere Smart City)

Norwegian Centres of Expertise (NCE)

Klynger med et velutviklet samarbeidsfundament, en stor portefølje av utviklingsprosjekter, og en nasjonal posisjon innenfor sin sektor.

 • Maritime CleanTech
 • Eyde
 • NCE Seafood Innovation
 • NCE Aquatech
 • NCE Energy Technology
 • NCE iKuben
 • NCE Finance Innovation
 • NCE HeidnerBiocluster
 • NCE Blue Legasea

Global Centres of Expertise (GCE)

Som NCE, men med en global posisjon.

 • GCE NODE
 • GCE Blue Maritime
 • GCE Ocean Technology

Modne klynger

Klynger som er kvalifisert etter spesifiserte krav og kriterier, og som gir grunnlag for å søke om støtte til store fellesgodeprosjekter.

 • NCE Media
 • NCE Eyde
 • Oslo Cancer Cluster
 • Norway Health Tech