Eksport fra verdens første raudåtefabrikk

ZoocaTromsø

Med ny fabrikk er Tromsø-selskapet Zooca i ferd med å tidoble produksjonen og eksportere til nye markeder. Innovasjon Norge har bidratt med finansiering og rådgivning.

Fabrikken på Sortland i Nordland ble åpnet i august og skal produsere store mengder kosttilskudd og fiskefôr av det lille dyreplanktonet raudåte. Raudåte er en type hoppekreps som utgjør hovedmengden av dyreplanktonet i Norskehavets økosystem. Arten har et kommersielt potensial på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold.

Av råstoffet lager Zooca olje som selges som kosttilskudd til forbrukere i EU og USA. De lager også proteinprodukter til oppdrettsnæringen i store deler av verden. Det er gjennomført en rekke studier som viser at oljen har helsegunstige effekter, og selskapet satser på enda mer på forskning fremover.

Finansiering for vekst

Innovasjon Norge har bidratt med både tilskudd, lån og rådgivning til selskapet. I 2020 mottok de blant annet et ekstraordinært innovasjonstilskudd på 7,5 millioner kroner fra Innovasjon Norge, for å utvikle en bærekraftig forsyningskjede for produkter basert på raudåte.

- Våre innovasjonstilskudd er rettet mot selskap med vekstambisjoner. Støtten skal hjelpe selskapene til å kunne gjennomføre gode og samfunnsnyttige innovasjonsprosjekter. Prosjektet til Zooca oppfyller våre kriterier, og er i tråd med regjerningens bioøkonomistrategi, sier Thomas Stien, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Arktis.

- Støtten fra Innovasjon Norge styrker grunnlaget for industriell oppskalering av en ny norsk biomarin verdikjede. Finansieringen vil bidra til å redusere risiko når vi faser inn den nye fabrikken vår, og bidra til en vellykket introduksjon av produktene våre i nye land og salgskanaler, forteller Gunnar Rørstad, tidligere administrerende direktør.

Rørstad har vært en av de sentrale i utviklingen av selskapet som Kurt Tande, professor i marin biologi, startet opp i 2002. Nesten to tiår med dedikerte fagfolk, forskning og produktutvikling har gjort at verdens første raudåte-fabrikk nå er en realitet.

Satsingen på raudåte vil gi ny næring for fiskeflåten, og vi samarbeider tett med de som utvikler teknologi for at flere skal kunne høste av denne unike ressursen.
Siv-Katrin Ramskjell, Zooca

Vil på børs

Målet er å tidoble produksjonen og ekspandere internasjonalt. Gjennom en emisjon med Broodstock Capital fikk selskapet 100 millioner kroner i ny egenkapital i juni 2021.

- Potensialet for vekst er stort, og planen er å styre mot børs innen 1-2 år. Denne satsingen vil gi ny næring for fiskeflåten, og vi samarbeider tett med de som utvikler teknologi for at flere skal kunne høste av denne unike ressursen, sier administrerende direktør i Zooca, Siv-Katrin Ramskjell.

Selskapet skal satse i Australia, Kina, India og Sør-Korea de nærmeste årene. Disse markedene har vist betydelig interesse for Zoocas olje.

- Men først må vi forsere regulatoriske barrierer for eksport, slik at de raudåtebaserte produktene blir godkjent i markedene. Innovasjon Norge spiller en viktig rolle i satsingen vår og har hjulpet oss med internasjonal markedsadgang. Uten støtten og tilliten fra Innovasjon Norge ville dette vært et tungt og utfordrende løft, forteller Ramskjell.

Når det gjelder produkter til oppdrettsnæringen vil selskapet fortsette å forfølge muligheter i markeder som driver med oppdrett av marin fisk og reker, slik som India og Indonesia.

Skapt debatt

Kommersielt fiske av raudåte har skapt debatt, og særlig fiskere frykter at bestanden og viktig mat for fiskeyngel blir kraftig redusert. De er også bekymret for mengden bifangst som vil følge av raudåte-fiskingen.

- Det er fellesskapets ressurser vi høster av, og det fordrer ansvarlighet på alle nivå. Alle forhold knyttet til høsting av raudåte er grundig utredet, og den årlige totale kvoten er en avspeiling og konsekvens av det som står i Havressursloven og forvaltningsplanen vår, understreker Ramskjell.

Hun legger til at arbeidet som utføres av Zooca vil skape et fremtidig og langsiktig mulighetsrom for denne verdikjeden, og at det vil komme alle som ønsker å satse på disse marine ressursene til nytte.

  • Regionale distriktsmidler
  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter
  • Næringsrettet tilskuddsordning for nordområdene
  • Innovasjonslån
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Rådgivning internasjonal satsing
  • Rådgivning i internasjonale markeder
  • EU-rådgivning