Innovasjon har aldri vært viktigere

Etter to år preget av pandemi, var det optimisme i norsk næringsliv ved inngangen til 2022. Med Russlands invasjon av Ukraina endret dette seg. Krigen og sanksjonene kastet om på markeder og verdikjeder og har påvirket prisene på det vi i Norge importerer og eksporterer. For norske bedrifter har situasjonen både gitt muligheter og utfordringer. Også 2022 ble et annerledesår, men av andre årsaker enn de to foregående unntaksårene.

Av administrerende direktør Håkon Haugli

Innovasjon har aldri vært viktigere. Tiåret vi er inne i, må bli et skaleringens tiår. Skal vi møte klima- og naturutfordringene og de andre store samfunnsutfordringene vi nå står i, må en rekke nye løsninger tas bredt i bruk. Næringslivet blir avgjørende i dette, og Norge har – som ledende hav-, mat- og energinasjon – et av verdens beste utgangspunkt. Å omsette dette utgangspunktet til innovasjon, næringsutvikling og eksport, er Innovasjon Norges kjerneoppgave.

Eksporten nådde nye høyder

Høye strøm- og gasspriser førte til at Norge i 2022 slo alle eksportrekorder. På grunn av høye priser på de varene vi eksporterer, kom vi nær en oppfyllelse av regjeringens mål i «Hele Norge eksporterer» om en 50 prosent økning i fastlandseksporten innen 2030.

Vi er blitt mer, ikke mindre, avhengige av våre etablerte og største eksportnæringer.

Hensikten med målet er imidlertid å utvikle et mer differensiert og bredere eksportnæringsliv, der flere bedrifter lykkes internasjonalt. Langs denne dimensjonen, må vi konstatere at vi er lenger unna enn før. Vi er blitt mer, ikke mindre, avhengige av våre etablerte og største eksportnæringer.

Høy aktivitet i norsk økonomi

Russlands krigføring fikk også direkte konsekvenser for bedrifter i Norge. Næringslivet i Øst-Finnmark ble umiddelbart påvirket av sanksjonene mot Russland og av usikkerhet om hva som ligger foran oss.

Når maskinene går for fullt og usikkerheten om fremtidsutsiktene samtidig er stor, er det grunn til bekymring for evne og vilje til å drive utviklingsarbeid og for nivået på investeringer i nødvendig omstilling.

Innovasjon Norge forsterket vår innsats i regionen, for å sikre at våre virkemidler når ut til bedrifter som nå står i stor omstilling. Generelt har norsk økonomi i 2022 vært preget av høy aktivitet, lav arbeidsledighet og sterk prisvekst. Når maskinene går for fullt og usikkerheten om fremtidsutsiktene samtidig er stor, er det grunn til bekymring for evne og vilje til å drive utviklingsarbeid og for nivået på investeringer i nødvendig omstilling.

Som tidligere år, har vi også i 2022 jevnlig levert statusrapporter til våre oppdragsgivere basert på vår brede kontakt med bedrifter i alle fylker. Vår lyttepost viser at mange virksomheter utsatte eller stoppet utviklings- og innovasjonsprosjekter i 2022.

Positiv utvikling for vekstbedrifter

For Innovasjon Norge var 2022 også et år med store og flere nye oppdrag. Innovasjon Norges samlede bidrag til norsk næringsliv i 2022 utgjorde 7,1 milliarder kroner.

Vi kunne dette året glede oss over positiv utvikling i vårt delmål om flere vekstbedrifter. En rapport fra Nordic Innovation, basert på tall fra de nordiske statistikkmyndighetene, viste at Norge nå har 11 såkalte “enhjørninger”.

Innovasjon Norge skal være en ledende pådriver for det grønne skiftet.

Vi trenger slike rasktvoksende bedrifter og hele underskogen under dem. Forskning viser at et fåtall nye bedrifter står for en stor andel av de nye jobbene og den nye verdiskapingen. 

Innovasjon Norge skal være en ledende pådriver for det grønne skiftet. I 2022 har vi vektlagt å vri flere av midlene mot grønne prosjekter og vår grønne portefølje har blitt styrket ytterligere. Klyngeprogrammet, bedriftsnettverksordningen og regional omstilling ble i 2022 videreutviklet for å bygge flere innovative næringsmiljøer i hele landet.

2022 var det første året Innovasjon Norge hadde ansvar for ordningen StudentEntreprenørskap (STUD-ENT). Både kvaliteten på prosjektene studentene søker om støtte til og arbeidet på universitetene og høyskolene for å fremme entreprenørskap er det grunn til å glede seg over.

I statsbudsjettet for 2023, ble det også klart at Bionova blir del av Innovasjon Norge. Bionova er regjeringens nasjonale satsing på bioøkonomi og klimatiltak for landbruk, skogbruk og havbruk som skal bidra til å nå Norges klimamål for 2030 og å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Ved å legge Bionova til Innovasjon Norge vil disse kundene få tilgang til vårt samlede tjenestetilbud.

Et mer sømløst virkemiddelapparat

Det er et mål at kundene opplever Innovasjon Norge og hele det norske virkemiddelapparatet som sømløst og enhetlig. Slik er det ikke i dag.

Virkemiddelapparatet har de siste årene vært gjenstand for flere evalueringer, og aktørene har arbeidet sammen om forslag til tiltak for et fremtidsrettet virkemiddelapparat. Flere av disse prosessene ble avsluttet i 2022. Innovasjon Norge har gjennom året styrket vårt samspill med Eksfin, Norges Forskningsråd, Siva, NORWEP og andre virkemiddelaktører, med mål om forenkling for kundene, mer målrettet virkemiddelbruk og enhetlig grønn rapportering.

I samarbeid med både statlige virkemiddelaktører og fylkeskommuner har vi også arbeidet systematisk med utvikling av «En vei inn» – en løsning som skal bidra til forenkling av bedriftenes møte med virkemiddelapparatet.

Kostnadskutt i Innovasjon Norge

Som organisasjon har Innovasjon Norge vært gjennom noen krevende år. Etter at vi i 2020 og 2021 håndterte rekordstore koronarelaterte oppdrag, gikk vi i 2022 inn i et år med krav om kostnadskutt og intern omstilling.

Sammenlignet med 2019, vil vi ved utgangen av 2024 være ca. 75 færre ansatte. Det stiller store krav til effektiv ressursbruk og prioritering av aktivitet. Arbeidet med digitalisering har derfor høy prioritet. En viktig milepæl i 2022 var investeringen i nytt banksystem, IN Flow, som gradvis vil erstatte våre gamle banksystemer og gi forenkling for kundene. Vi har kommet langt i vårt digitale skifte og mot målet om å være ledende i offentlig sektor på digitalisering, men har samtidig store løft foran oss.

Ved å digitalisere det som kan digitaliseres, frigjør vi tid og kompetanse til sparring med kundene. Vår rolle som sparringpartner for bedrifter i hele landet er kjernen i vår strategi og muliggjøres av digitale verktøy.

Jeg vil benytte denne anledningen til å takke Innovasjon Norges kunder, oppdragsgivere, ansatte og samarbeidspartnere for alt vi sammen fikk til i 2022, et år der vi på alle måter ble minnet om at innovasjon er viktigere enn noensinne.

Andre relevante artikler