Virkemidler som skaper verdier

Vår viktigste oppgave er å levere verdi til kundene.

Av styreleder Gunnar Bovim

Innovasjon Norge bidrar med finansiering, kompetanse og nettverk for norske selskaper som vil vokse og skalere internasjonalt. En undersøkelse gjort av Oslo Economics blant Innovasjon Norges kunder i 2022 bekrefter at næringslivet trenger denne type støtte.

Tre av fire bedrifter i undersøkelsen opplevde at støtten fra Innovasjon Norge bidro til deres eksportsuksess. Hele 60 prosent av bedriftene mente at finansiering fra Innovasjon Norge bidro til at de kunne skaffe finansiering gjennom privat egenkapital.

Det er gledelig at kundene opplever at Innovasjon Norge gir viktige bidrag for å få realisert vekst- og omstillingsprosjekter.

Våre målinger i 2022 viser at bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet har 9,2 prosentpoeng høyere vekst i omsetning, 5,5 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping og 3,4 prosentpoeng høyere vekst i produktivitet enn sammenlignbare bedrifter som ikke har benyttet seg av tilbudet.

Det er gledelig at kundene opplever at Innovasjon Norge gir viktige bidrag for å få realisert vekst- og omstillingsprosjekter. Slike undersøkelser gir også nyttig innsikt i hvor skoen trykker. Manglende kjennskap til utenlandske markeder ble oppgitt av bedriftene som en av de største eksportbarrierene (Oslo Economics).

Det understreker behovet for Innovasjon Norges rolle som døråpnere ute i verden og med folk på bakken som kjenner markedet. I 2022 har derfor arbeidet med eksportfremme i internasjonale markeder blitt forsterket, med flere satsinger i markeder som etterspør norske løsninger.

Rollen som døråpner er også relevant for Innovasjon Norges arbeid opp mot EU som en sentral premissgiver for fremtidig næringspolitikk. Norsk deltakelse i EUs forsknings‐ og innovasjonsprogrammer er av stor betydning. Innovasjon Norge har det siste året styrket EU-arbeidet, blant annet ved økt tilstedeværelse i Brussel og flere ressurser på EU-arbeidet regionalt.

Organisasjonen er godt rustet for å bidra til den store samfunnsoppgaven vi sammen skal løse for å utvikle morgendagens næringsliv.

Innovasjon Norge var i 2022 gjennom en periode med omstilling i egen organisasjon, med gjennomføring av kostnadskutt i driftsbudsjettet på 100 millioner kroner. I denne perioden har det vært arbeidet målrettet med å utvikle Innovasjon Norge til en mer effektiv og kundeorientert organisasjon. Organisasjonen er godt rustet for å bidra til den store samfunnsoppgaven vi sammen skal løse for å utvikle morgendagens næringsliv.

Bedrifter i hele landet møter et Innovasjon Norge som ser regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler i sammenheng. Gjennom å sparre og utfordre kundene, og tilby rett kompetanse og finansering, utløses flere bedrifts‐ og samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter.

Som styreleder vil jeg få takke kunder, oppdragsgivere og samarbeidspartnere for tilliten dere har vist Innovasjon Norge gjennom 2022. Jeg vil også få takke Innovasjon Norges ansatte for stor innsats gjennom året.

Andre relevante artikler