Klynger

A map is loading
Gruppering av klynger
Arena
Noder
GCE
Modne klynger
Arena Pro
NCE
Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters består av norske klynger på tre nivåer: Arena, Arena Pro og GCE. NCE er ikke lenger et program, men et merkenavn som klynger kan kvalifisere seg til.

Norwegian Innovation Clusters skal bidra til verdiskaping i næringslivet i Norge gjennom å utløse, forsterke og gjennomføre samarbeidsbasert utvikling, som ikke hadde funnet sted i samme omfang eller i samme hastighet uten offentlig støtte.

Klyngeprogrammets formål

 • Å øke innovasjonsevnen og verdiskapingen til de bedriftene som deltar i klyngesamarbeidet.
 • Å forsterke klyngenes rolle som tilrettelegger for fornyelse og vekst i norsk næringsliv.
 • Å øke klyngenes bidrag til å utvikle attraktive innovasjonsøkosystemer regionalt og nasjonalt.

Programmet støtter etablering og utvikling av klynger gjennom finansiering, kompetanse, rådgivning, profilering og nettverk. Målsettingen er å utvikle gode effektive klynger som bistår medlemsbedrifter og næringsliv gjennom samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter.

Aktiviteter

39 klynger har fått tjenester fra klyngeprogrammet i 2022. Som en følge av et budsjettkutt til programmet i 2021 ble det ikke gjennomført opptak av nye klynger i 2022. 

Det er i 2022 igangsatt et arbeid med å se på programmets innretning. Det har i den sammenheng vært gjennomført innspillsrunder med eiere, samarbeidspartnere og interessenter. Sentralt står behovet for økt taktskifte i ny, grønn industribygging og verdiskaping. Målet er å ha nytt program klart i 2023, med ny utlysning i 2024. 

Innovasjon Norge gjør en årlig beregning av medlemsbedriftenes utvikling knyttet til salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall årsverk sammenlignet med en kontrollgruppe med liknende bedrifter. Den årlige gjennomsnittlige verdiskapingen er 15,8 prosentpoeng høyere for bedriftene som er med i klyngen enn for kontrollgruppen, 18,6 prosentpoeng høyere for salgsinntekter og 3,6 prosentpoeng flere årsverk. Dette er tall for de tre første årene med deltagelse i klyngearbeid og tallene er signifikante og omtrent på samme høye nivå som året før.

Klynger som fikk tjenester i 2022

Noder

Mindre nettverk/klynger som har en kobling og et samarbeid med en større etablert klynge.

 • Havbruksnettverk Helgeland
 • HelseINN

Arena

Klynger i en tidlig utviklingsfase og som har hovedfokus på utvikling av et godt samarbeidsfundament.

 • Construction City
 • Marin Recycling Cluster
 • Autonomiklyngen
 • Nosca Clean Oceans
 • ProptechInnovation
 • Circular Packaging
 • Norwegian Wood Cluster
 • Cluster for applied AI
 • H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster
 • Energi i Nord
 • Circular Wave

Arena Pro

Klynger som har et velutviklet samarbeidsfundament og som initierer og gjennomfører samarbeidsbaserte utviklingsprosjekter.

 • WoodWorks Cluster
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • VIA Cluster
 • Solenergiklyngen
 • Arctic Cluster Team
 • Cod Cluster
 • NF&TA
 • Nordic Edge
 • Norwegian Offshore Wind Cluster
 • Stiim Aqua Cluster
 • Ocean Hyway Cluster
 • Norwegian Energy Solutions

Norwegian Centres of Expertise (NCE)

Klynger med et velutviklet samarbeidsfundament, en stor portefølje av utviklingsprosjekter, og en nasjonal posisjon innenfor sin sektor.

 • NCE Seafood Innovation
 • NCE Aquatech
 • NCE Energy Technology
 • NCE iKuben
 • NCE Finance Innovation
 • NCE HeidnerBiocluster
 • NCE Blue Legasea

Global Centres of Expertise (GCE)

Som NCE, men med en global posisjon.

 • GCE NODE
 • GCE Blue Maritime
 • GCE Ocean Technology

Modne klynger

Klynger som er kvalifisert etter spesifiserte krav og kriterier, og som gir grunnlag for å søke om støtte til store fellesgodeprosjekter.

 • NCE Media
 • NCE Eyde
 • Oslo Cancer Cluster
 • Norway Health Tech