Gir gammelt trevirke nytt liv

ForestiaVåler

Forestia bygger en ny fabrikk som skal rense brukt trevirke. Bedriften investerer 290 millioner kroner, og 80 millioner kroner av dem er tilskudd fra Innovasjon Norge.

Forestia bygger en ny fabrikk som skal rense brukt trevirke. Bedriften investerer 290 millioner kroner, og 80 millioner kroner av dem er tilskudd fra Innovasjon Norge.

Forestia, en av hjørnesteinsbedriftene i Innlandet, vil rense brukt trevirke fra egen virksomhet og investerer stort for å etablere en ny produksjonslinje for å håndtere slikt returtre. Anlegget er et viktig bidrag til sirkulærøkonomi og grønn omstilling, og det er anslått at fabrikken kan skape hele hundre arbeidsplasser på Braskereidfoss i Våler kommune.

Etter at styret i Innovasjon Norge våren 2022 besluttet å tildele Forestia tilskudd på til sammen 80 millioner kroner, kan prosjektet nå realiseres.

En betydelig miljøgevinst

Forestia er en av Skandinavias største produsenter av trefiberplater og eksporterer ca. 45 prosent av omsetningen i dag. Innsatsfaktoren i disse platene er i stor grad ubrukt flis. Økt etterspørsel og nye EU-krav øker prispresset på flis og gjør at bedriften tenker nytt.

Det nye produksjonsanlegget i Våler skal sortere og bearbeide blandet retur-trevirke, og målet er at rundt 40 prosent av flisa i dagens plateproduksjon kan erstattes med det som blir gjenvunnet. Prosessen skal rense brukt trevirke for både magnetisk metall, ikke magnetisk metall, tungmetaller, plastfragmenter og kjemiske forbindelser, og sluttproduktet skal ha tilnærmet samme kvalitet som nytt trevirke.

Prosessen vil binde nesten 160 000 tonn CO2-ekvivalenter. I henhold til EUs krav skal Innlandet redusere sitt CO2-utslipp med 55 prosent innen 2030. Denne etableringen alene er beregnet til å stå for 13 prosent av dette målet.

Posisjonerer seg internasjonalt

Midlene fra Innovasjon Norge vil i hovedsak gå til prosjektering og bygging av anlegget i Våler, som blir det første av sitt slag i Norge og viktig i møte med internasjonal konkurranse.

- Vi er svært glade for at en lokal bedrift ønsker å ta en internasjonal posisjon ved å ta i bruk nye sirkulære verdikjeder. Forestia bruker eksisterende teknologi på nye måter, og dette gir en positiv miljøeffekt og bidrar til å styrke bedriftens konkurranseevne, sier direktør Sverre Bjørnstad I Innovasjon Norge Innlandet.

Finansieringen er den største Innovasjon Norges regionkontor i Innlandet har foretatt noen gang. Beløpet på 80 millioner kroner er satt sammen av tilskudd til miljøteknologi og tilskudd til miljøinvestering, samt et betydelig beløp fra fylkeskommunens distriktsmidler. Disse fylkeskommunale midlene, som bevilges gjennom Innovasjon Norge, er en ordning for å sikre og utvikle arbeidsplasser i distriktskommuner.

Betydelig bistand fra Innovasjon Norge

Forestia søkte først om støtte til prosjektet i 2020, men rammene for virkemidlene satte da en stopper for at Innovasjon Norge kunne bidra slik selskapet ønsket. I statsbudsjettet for 2022 fikk Innovasjon Norge 100 millioner kroner til et grønt investeringstilskudd rettet mot industribedrifter i distriktene og fikk dermed mulighet til å støtte.

- I denne prosessen har vi fått uvurderlig bistand fra Innovasjon Norge, som har stått på og vist vilje til å hjelpe hele veien. De har bistått med kompetanse, nettverk og innovasjonstankegang for å finne løsninger, og som resulterte i at søknaden vår ble godkjent til slutt, forteller Kristian Hanssen, administrerende direktør i Forestia.

  • Tilskudd til miljøteknologi
  • Grønt investeringstilskudd i distriktene
  • Regionale distriktsmidler
  • Råd om innovasjon og utvikling
  • Eksportteknisk rådgivning
  • Tilskudd til bioøkonomiprosjekter