Bærekraft og ansvarlig næringsliv

Innovasjon Norge vil for 2022 for første gang levere et klimaregnskap til våre eiere.

Klima- og miljørapportering

Når vi i 2022 for første gang leverer et klimaregnskap til våre eiere, vil det markere et skille i hvordan vi jobber for å forstå og redusere vår påvirkning på det ytre miljø.

Innovasjon Norges hovedkontor og regionkontorer er sertifisert som «Miljøfyrtårn» og en egen veileder for bærekraftig drift gir føringer og styrker beslutningsgrunnlaget innen driftsmessige forhold for virksomheten, som eiendoms- og utstyrsforvaltning, reiser og anskaffelser. Rapporteringen omfatter hele organisasjonen med både nasjonale og internasjonale kontorer.

Virksomhetens reisepolicy ble oppdatert i 2022 for å vektlegge at det skal tas miljømessige hensyn både ved vurdering av behovet for reiser og måten nødvendige reiser gjennomføres på. Dette er i tråd med føringene i statens reiseavtaler som ble reforhandlet i 2022, der miljømessige forhold vektlegges.

Det ble i 2022 påbegynt et arbeid for fremtidig rapportering på relevant klima- og naturrisiko for Innovasjon Norge. Dette arbeidet fortsetter i 2023.

Overholdelse av åpenhetsloven

Innovasjon Norge er underlagt åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022. Vi har i 2022 gjennomført vår første aktsomhetsvurdering for å identifisere, vurdere og håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Aktsomhetsvurderingen omfattet både åpenhetslovens krav om sosiale forhold, samt risiko knyttet til klima og miljø og selskapsstyring (ESG).

Formålet med vurderingen var å identifisere, vurdere og håndtere risiko for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø som kan knyttes til Innovasjon Norges virksomhet. Aktsomhetsvurderingen er strukturert på en måte som gjør at Innovasjon Norge har fått oversikt over mulige risikoområder og utfordringer knyttet til deres virksomhet.

Konklusjonen fra aktsomhetsvurderingen er at Innovasjon Norge jevnt over har mye på plass. Det er imidlertid et forbedringspotensial innen enkelte områder og aktsomhetsvurderingen foreslår tiltak for å redusere identifisert risiko. Samlet sett gir aktsomhetsvurderingen Innovasjon Norge en mulighet til å forbedre sin praksis på områder som kan ha en betydelig påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

Innovasjon Norge er nå i gang med å gjennomføre de foreslåtte tiltakene for å redusere risikoen som ble identifisert i aktsomhetsvurderingen, og vi vil fortsette å overvåke og evaluere deres fremgang. Vi gjennomfører i 2023 en oppdatert aktsomhetsvurdering og vil offentliggjøre en redegjørelse på våre hjemmesider innen utløpet av andre kvartal 2023.