Delmål 1: Flere gode gründere

Et av våre delmål er å få frem flere gode gründere. For å nå målet må flere oppstartsbedrifter lykkes med kommersialisering og vekst.

I 2022 har vi fortsatt arbeidet med å sikre et godt, helhetlig finansierings- og kompetansetilbud, og best mulig økosystem for gründere. Vi har i tillegg jobbet med digitalisering av kundearbeidet. Tilgang til kapital er ekstra utfordrende for gründerselskap med høy teknologi- og markedsrisiko, der risikoen ofte er for høy for det private kapitalmarkedet alene.

Nedgang fra toppåret 2020

I 2022 ga Innovasjon Norge 384 tilsagn om etablerertilskudd på 144 millioner kroner, en nedgang på 21 prosent. Spesielt etterspørselen på markedsavklaringstilskudd gikk betydelig ned. Antall tildelinger var relativt lavt også i 2021, etter rekord i pandemiåret 2020. Gründere mottar en betydelig andel av øvrige finansieringstjenester. I 2022 gikk 40,5 prosent av alle tildelinger fra miljøteknologiordningen til oppstartsbedrifter.

Totalt ble det utbetalt lån, tilskudd og gitt garantier for drøye 1,5 milliarder kroner i 2022, en nedgang på 0,5 milliard fra året før. Tilskudd utgjorde 691 millioner og lån 619 millioner kroner. Av alle gründerprosjektene (målt i antall) vi støttet var 34 prosent kvinnerettet. Målt i tildelt beløp var den kvinnerettede andelen 21 prosent.

Flere må lykkes med kommersialisering

I august 2022 mottok vi evaluering av vår oppstartsfinansiering fra Menon. En konklusjoner at for få av bedriftene som mottar etablerertilskudd lykkes med kommersialisering. Evalueringen viser at bedrifter som har hatt lengre og bredere virkemiddelreise har oppnådd større suksess.

Menon anbefalte en milepælsbasert finansiering med tettere oppfølging over tid. Vi gjennomførte høsten 2022 en innsikts- og innspillsrunde, og lanserer justert oppstartsfinansiering i løpet av 1. tertial 2023.

IN-finansiering bidrar til raskere vekst

Bedrifter som har mottatt finansiering av oss vokser raskere enn andre oppstartsbedrifter, ifølge kundeeffektundersøkelsen. Estimatene når vi inkluderer regnskapsåret 2021 er relativt stabile sammenliknet med tidligere målinger. Årets effektmåling viser fortsatt positive effekter av støtte.

I gjennomsnitt har bedrifter som mottok finansiering en årlig vekst i salgsinntekter på 17,1 prosentpoeng mer enn sammenlignbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping og produktivitet er henholdsvis 17,4 og 10,2 prosentpoeng. Gründere drar opp den samlede effekten for hele porteføljen.

En annen effektindikator for gründerne er overlevelsesgrad. I årets rapport er denne indikatoren 5,7 prosent i forskjell i overlevelse etter fem år, til fordel for IN-gründerne.

Et bredt kompetansetilbud

Vårt gründertilbud omfatter finansiering, sparring, workshops og kobling med samarbeidspartnere. I 2022 utviklet vi en rekke digitale kompetanseprogrammer som er åpne og gratis for alle. Gjennom mentortjenesten for gründere har 113 oppstartselskaper fått en-til-en-sparring og våre globale akseleratorprogrammer gir norske oppstartselskaper tilgang til unik kompetanse og nettverk for å lykkes med å skalere og vokse i internasjonale markeder.

Videreutvikling av økosystemet

Et godt økosystem for innovasjon og gründerskap består av offentlige aktører, investorer, inkubatorer, oppstartshjelpere og seriegründere. Økosystemet har utviklet seg positivt i de siste årene, men det er store regionale forskjeller der de større byene, spesielt Oslo, har relativt godt fungerende økosystem.

Gjennom ordningen «økosystemtilskudd» mottok 25 miljøer til sammen 8,2 millioner kroner i tilskudd. Ordningen skal motivere til mer samarbeid mellom aktørene i økosystemet og gi et attraktivt tilbud til oppstart- og vekstselskap. Blant tilskuddsmottakerne finner vi inkubatorer, oppstartsguider, klynger og universiteter.

Andre relevante artikler