Delmål 2: Flere vekstkraftige bedrifter

Vi bidrar med finansiering, kompetanse og nettverk for bærekraftig vekst og eksport. Våre folk er på bakken i 23 land og hjelper bedrifter med markedsinnsikt og posisjonering.

Arbeidet med vekstkraftige bedrifter omfatter også grønn omstilling. 75 prosent av finansieringen fra Innovasjon Norge i 2022 gikk til vekstkraftige bedrifter, eldre enn tre år. De mottok tilsagn om tilskudd og lån på 4,4 milliarder kroner. I tillegg fikk de rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering.

Vi bidrar til å øke eksporten

Innovasjon Norge prioriterer de områdene og bedriftene vi mener har best forutsetninger for å lykkes internasjonalt. Ved våre kontorer i utlandet ser vi effekten av dette ved at vi har færre leveranser, men høyere brukerbetaling enn i 2021.

I 2022 lanserte regjeringen eksportreformen «Hele Norge eksporterer» med mål om å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Det innebærer at næringslivet og partene i arbeidslivet foreslår større, strategiske eksportsatsinger for Nasjonalt eksportråd, regjeringen vedtar, og Innovasjon Norge gjennomfører – i tett samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet og utenriksstasjonene. Vi har styrket de strategiske eksportsatsingene, såkalte High Potential Opportunities, og ved utgangen av året var det ni satsinger, hovedsakelig rettet mot grønn omstilling.

Invest in Norway

Invest in Norway-funksjonen skal tilrettelegge for internasjonale investeringer i Norge og posisjonere Norge som et attraktivt land for investorer og talenter.

I 2022 har vi jobbet målrettet på nordisk nivå for å bygge opp samarbeidet rundt batterinæringen. Sammen med Business Sweden og Business Finland har vi etablert et felles nordisk initiativ, Nordic Battery Collaboration.

De nordiske landene komplementerer hverandre godt i verdikjeden for batterier og vi kan tilby mye av det samme til de som ønsker å etablere seg i regionen. Når vi står sammen får vi større tyngde og bedre synlighet, enn om vi står hver for oss. I tillegg bidrar det nordiske samarbeidet til å bygge allianser og partnerskap innad i Norden.

Slik hjelper vi bedrifter med å få internasjonal vekst

Vårt mål er å jobbe mer helhetlig med de riktige bedriftene over tid, redusere risiko og sikre raskere internasjonal vekst. «Global Gateways» er et av våre tilbud til disse bedriftene. En rådgiver ved kontorene i Norge bistår bedriftene med å utvikle en vekstplan for internasjonal satsing og skreddersyr tjenester, mens de internasjonale kontorene er sentrale i å posisjonere bedriftene i sine markeder.

Undersøkelser viser at bedrifter som mottar både finansielle tjenester og kompetansetjenester har bedre forutsetninger for å lykkes. 73 prosent av bedriftene som er med i programmet har mottatt finansiering fra Innovasjon Norge.

I 2022 etablerte vi innsatsteam for vekst og eksport ved alle regionkontorene. Disse skal identifisere og jobbe tett med bedrifter som er godt kvalifisert for å lykkes med vekst og eksport. Vi utvidet også det digitale, selvbetjente kompetansesenteret, som gir tilgang til markedsinnsikt, analyser og kompetanse fra hele det norske virkemiddelapparatet.

Våre målinger i 2022 viser at bedrifter som har fått internasjonal markedsrådgivning fra Innovasjon Norges kontorer i utlandet har 9,2 prosentpoeng høyere vekst i omsetning, 5,5 prosentpoeng høyere vekst i verdiskaping og 3,4 prosentpoeng høyere vekst i produktivitet enn sammenlignbare bedrifter som ikke har benyttet seg av tilbudet.

EU-programmer åpner nye dører

EUs programmer gir vekstfinansiering og kompetanse til bedriftene og åpner dører til internasjonale markeder. Norske virksomheter mottok 125 millioner kroner i tilskudd og 225 millioner i egenkapital fra European Innovation Council Accelerator i 2022. Mange av dem har fått drahjelp av våre EU-rådgivere.

Rekordhøy andel til grønn omstilling

I 2022 ble 68 prosent av våre finansielle midler brukt til prosjekt med potensiell positiv miljøeffekt. Det er historisk høyt. Av innovasjonstilskuddene, målt i kroner, er 84 prosent merket med å ha positiv miljøeffekt. Sammen med Enova, Forskningsrådet, Eksfin, Siva og DOGA har vi utarbeidet et forslag til hvordan virkemiddelapparatet kan vurdere om et prosjekt klassifiseres som grønt, og hvordan vi kan rapportere på våre bidrag til grønne prosjekter.

Forslaget er å bruke EUs seks miljømål. Dermed vil prosjekter klassifiseres som grønne hvis de har en potensiell positiv effekt på klimaendringer, klimatilpasning, bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling til en sirkulær økonomi, forebygging og bekjempelse av forurensning, eller beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Andre relevante artikler