Tall og fakta oppsummert

Våre bidrag ble også i 2021 svært viktig for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid. Se tall og resultater.

Over 9 milliarder til næringslivet: Innovasjon Norge kunne bidra med 9,2 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i næringslivet i 2021. Det er en økning på nær 40 prosent fra det forrige "normalåret" 2019, der vi bidro med 6,7 milliarder kroner. Sammenlignet med "unntaksåret" 2020 er det en nedgang fra 12,5 milliarder kroner. Nedgangen skyldes i hovedsak færre ekstraordinære bevilgninger på grunn av koronapandemien.

To av tre fikk støtte: I alt ga Innovasjon Norge støtte til 5459 prosjekter i 2021. Det er 859 flere enn i 2019, men 2650 færre enn i det ekstraordinære koronaåret 2020. Rundt regnet fikk to av tre søknader om støtte positive tilsagn i 2021. En av hovedårsakene til avslagene var at mange søknader til de ekstraordinære reiselivsordningene ikke tilfredsstilte kriteriene.

Utslagsgivende: Innovasjon Norges bidrag ble også i 2021 svært viktig for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid. Hele 95 prosent av de spurte bedriftene i Kundeeffektundersøkelsen mener at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføring av prosjektet. De to siste årene har det vært en merkbar økning etter flere tidligere år med en relativ stabil prosentscore på rundt 90 (Kilde: Oxford Research).

Utløsende effekt for finansiering: Én krone fra Innovasjon Norge i form av kapital eller rådgivning matches av to kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer. I 2021 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført i alt 31,5 milliarder kroner. I tillegg utløser Innovasjon Norge også mange andre innovasjons- og internasjonaliseringsaktiviteter gjennom å tilføre kompetanse og nettverk.

Rekordår for positiv miljøeffekt: 2021 ble et rekordår for Innovasjon Norges investeringer i grønne prosjekter, der hele 61 prosent av finansieringen bidro til prosjekter med en definert positiv miljøeffekt. Det er en solid oppgang fra 49 prosent året før. Målt i antall prosjekter som fikk støtte hadde to av fem en slik positiv miljøeffekt. I tillegg viser tallene at 26 prosent av støtten gikk til tiltak som har som mål å redusere utslippene av klimagasser. I dette inngår støtte til utslippsreduserende tiltak i den norske fiskeflåten.

Mervekst i omsetning: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer enn sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Bedrifter med støtte hadde målt over en treårsperiode i gjennomsnitt en årlig mervekst i omsetning på 10,4 prosentpoeng. Tilsvarende tall for verdiskaping og produktivitet var på henholdsvis 9 og 4 prosentpoeng. En mervekst på 4 prosentpoeng i produktivitet anses som bra, sett i lys av at næringslivets samlede årlige produktivitetsvekst er på ett til to prosentpoeng. Målt i antall årsverk er det en årlig mervekst på 5 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).

Gründere vokser mest: Oppstartbedrifter (bedrifter yngre enn tre år) med finansiering fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i salgsinntekter på 16,4 prosentpoeng sammenlignet med bedrifter uten slik støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping er 16,9 prosentpoeng, vekst i produktivitet 11,7 prosentpoeng, og vekst i antall ansatte på 9,9 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).

14 000 henvendelser: Innovasjon Norges Vekst- og gründersenter i Førde håndterte i alt nær 14 000 henvendelser knyttet til sparring og finansiering i fjor. Av dette inngår over 5500 innkommende telefoner, 4000 henvendelser via kontaktskjema på nett og 4000 spørsmål fra kunder om teknisk support. I tillegg saksbehandlet senteret rundt 900 søknader om tilskudd til markedsavklaring.

2 milliarder til gründere: Totalt innvilget Innovasjon Norge 2 milliarder kroner til gründere i 2021. Av alle gründerprosjektene (målt i antall) vi støttet var 33 prosent kvinnerettet. Målt i tildelt beløp var den kvinnerettede andelen 30 prosent.

Vekst for etablerte bedrifter: Etablerte bedrifter (bedrifter eldre enn tre år) med støtte fra Innovasjon Norge har 6,2 prosentpoeng mervekst i salgsinntekter enn bedrifter som ikke mottar slik støtte. Tilsvarende mervekst for verdiskaping og produktivitet er henholdsvis 5,2 og 2,5 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).

To tredjedeler til vekstbedrifter: To tredeler av finansieringen Innovasjon Norge bidro med i 2021 gikk til vekstkraftige bedrifter (eldre enn tre år). Vekstkraftige bedrifter fikk tilsagn om 6 milliarder kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge. I 2020 var beløpet 8,1 og i 2019 3,3 milliarder kroner.

Nettverk skaper vekst: Ved utgangen av 2021 var 44 klynger og over 2000 medlemsbedrifter med i klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Bedrifter som deltar i nettverk og klyngemiljø har en gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 15,2 prosentpoeng de tre første årene sammenlignet med bedrifter som ikke deltar ikke slike nettverk. For verdiskaping er tilsvarende mervekst 14,6 prosentpoeng, og for antall årsverk 5,8 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).

Bidro til eksport: Nær en av tre bedrifter som har fått finansiering og rådgiving fra Innovasjon Norge mener det har bidratt til økt eksport, viser kundeeffektundersøkelsen fra Oxford Research. Av disse mener en tredjedel at nettopp støtte og rådgiving fra Innovasjon Norge i stor grad bidro til at bedriften kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess. Undersøkelsen viser også at 85 prosent av selskapene som har eksportert vil benytte våre tjenester i internasjonale prosjekter i fremtiden.

Avgjørende rådgivning internasjonalt: I 2021 sier 55 prosent av de bedriftene som fikk rådgivning fra våre internasjonale kontorer, at tjenesten selskapet mottok i stor grad var avgjørende for at de kom i gang med sin internasjonaliseringsprosess. Det er en økning på sju prosentpoeng fra året før (Kilde Oxford Research).

Finansiering fra EU: 2021 var året da Norges samlede resultat fra Horisont 2020-programmet for perioden 2014-2020 ble klart: Av totalt 16,2 milliarder kroner til norsk forskning og innovasjon, gikk 4,2 milliarder kroner til norske bedrifter. I 2021 fikk norske bedrifter i alt 501 millioner kroner i tilskudd og egenkapital fra EU-programmet EIC Akselerator. Det er nedgang fra 725 millioner kroner året før, men en oppgang fra 300 millioner kroner i 2019.

Norske partnere i EØS-prosjekter: Norge medfinansierer næringsprogrammer som støtter samarbeid mellom norske og europeiske bedrifter, og Innovasjon Norge forvalter rundt 1,9 milliarder kroner som skal deles ut til relevante prosjekter innen 2023. I 2021 ble det bevilget totalt 474 millioner kroner til 87 prosjekter. I 30 av dem deltar én eller flere norske prosjektpartnere.

Regional omstilling sikrer arbeidsplasser: Programmet Regional omstilling fulgte opp 22 omstillingsområder i 2021, og har bidratt til 170 nye arbeidsplasser og 49 bedriftsetableringer. Regional omstilling retter seg mot kommuner eller områder med sårbar næringsstruktur eller svikt i næringsgrunnlaget.

Fornybar energi i landbruket: I 2021 ble det satt ny rekord i antall søknader til Innovasjon Norge om fornybare energiløsninger. 245 prosjekter fikk støtte.

Økning i gjestedøgn i Norge: I 2021 var det 27,1 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge, som er en økning på 14 prosent fra året før. Antall norske kommersielle gjestedøgn sto for en vekst på 16 prosent, mens utenlandske var på samme nivå som i koronaåret 2020.

Nye kontakter: I 2021 leste 1,2 millioner personer om grønne løsninger fra Norge på Theexplorer.no. Over 20 millioner personer så annonser på blant annet LinkedIn og Google om de prioriterte temaene havvind, batterier og grønn skipsfart. En effektmåling i 2021 viste at LinkedIn-annonsene gjør målgruppene signifikant mer positive til norsk teknologi.

Krisepakke til reiselivet: Innovasjon Norge hadde også i 2021 ansvaret for flere av regjeringens krisepakker til reiselivs- og eventnæringen, og det ble gitt tilsagn om tilskudd på over 1 milliard kroner.

Bærekraftige reisemål: Over 50 reisemål med til sammen 116 kommuner har jobbet med "Merket for bærekraftig reisemål" i 2021, og 21 av disse var ferdigmerket ved årsskiftet.

Vekst for Visit Norway: I 2021 viet publikum totalt 175 millioner minutter på historier om og fra Norge i Visit Norways kanaler. Dette er en økning på 109 prosent fra 2020, og innsatsen er anerkjent i form av 14 internasjonale priser. Til sammen ble det registrert 10,9 millioner brukere og 28,1 millioner sidevisninger på Visitnorway.com i 2021.

Slik måler vi

Innovasjon Norge har som mål å gjøre en forskjell for kundene. For å vite mer om effektene av Innovasjon Norges aktiviteter og bidrag til norsk næringsliv, blir det gjennomført to løpende resultat- og effektundersøkelser, henholdsvis en spørreundersøkelse i regi av Oxford Research Norge og en effektanalyse basert på registerdata av Samfunnsøkonomisk analyse.

For samlet å vurdere Innovasjon Norges bidrag til hovedmål og delmål er det etablert et mål- og resultatstyringssystem (MRS) som, sammen med evalueringer og andre støttende analyser, gir selskapet, oppdragsgivere, eiere og andre interessenter relevant styringsinformasjon om selskapets virksomhet og måloppnåelse.

Andre relevante artikler