Agder

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad

Viktigste aktiviteter i 2021

  • Finansieringsaktiviteten har vært høy. Tilgang på mer kapital til innovasjonsprosjekter har gitt omstillingsorienterte bedrifter gode muligheter til risikoavlastning og realisering av fremtidsprosjekter.
  • Flere innovasjonspartnerskap har utviklet seg, og partene jobber tett og godt sammen for regionens felles mål innenfor næringsutvikling.
  • Industrien og næringssammensetningen gjør at regionen er godt posisjonert inn mot det grønne skiftet. Det er flere initiativ og prosjekter innenfor biobrensel, hydrogen, havvind og batteri, og flere større industrietableringer på trappene. Vi har bidratt med finansiering og sparring.
  • Klyngene GCE Node og NCE Eyde har en sterk posisjon i regionen, og nye nettverk og klynger dannes. Det er spennende samspill mellom klyngene, og det er flere nettverksinitiativ innen reiseliv. Klyngene har fått ekstra tilgang til prosjektmidler for å forsterke fokuset på omstilling og innovasjon.
  • Innen eksportoppdraget har dialogen mellom bedrifter og Innovasjon Norge, og det øvrige internasjonale virkemiddelapparatet økt. Innovasjon Norge har lansert flere nye satsninger som eksportutviklingsprogrammet Global Gateways og større satsninger mot internasjonale muligheter som High PotentialOpportunities (HPO). Både vekstselskaper, små og mellomstore bedrifter, og store bedrifter i Agder ser relevansen av satsingene og deltar på disse. Ansatte på Agder-kontoret er prosjektleder for flere internasjonale programmer.

Finansiering i 2021

Tallene under er for Agder.

Les kundehistorier