Slik bidrar vi til mervekst for bedrifter

Bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge vokser mer både når det gjelder salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall ansatte sammenlignet med tilsvarende bedrifter uten slik støtte.

I alt bidro Innovasjon Norge med 7,1 milliarder kroner til omstilling og utvikling av norsk næringsliv i 2022, fordelt på 3,3 milliarder kroner i tilskudd, 3,1 milliarder kroner i lån og 610 millioner kroner i garantier. Ifølge egne analyser bidro dette til å utløse ytterligere kapital fra andre finansieringskilder, slik at det samlet resulterte i 24,2 milliarder kroner i form av investeringer i næringsutvikling.

I tillegg til å utløse finansiering og kapital er det viktig for Innovasjon Norge å måle effekter og resultat av de aktivitetene som støttes. Dette skjer gjennom egne effektanalyser. I en undersøkelse som Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) hvert år gjennomfører for Innovasjon Norge, analyseres indikatorer som salgsinntekter, verdiskaping, produktivitet og antall årsverk i bedrifter som har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. I analysen sammenlignes disse med en kontrollgruppe av lignende bedrifter uten støtte fra Innovasjon Norge.

Effektmålingene av Innovasjon Norges innsats bekrefter at Innovasjon Norge bidrar til mervekst for sine kunder. For 2022 indikerer analysen at Innovasjon Norges kunder har en årlig gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 10,3 prosentpoeng målt opp mot sammenlignbare bedrifter uten støtte. Tilsvarende tall for verdiskaping er 8,6 prosentpoeng og 3,6 prosentpoeng for produktivitet. Også målt i antall årsverk er det en årlig mervekst på 4,2 prosentpoeng blant bedrifter med støtte fra Innovasjon Norge.

Samfunnsøkonomisk Analyse skriver at deres funn tyder på at det i all hovedsak er de første tre årene etter mottatt støtte at Innovasjon Norges kunder opplever statistisk og økonomisk signifikant mervekst.

I tillegg til de overordnede effektene måles det tilsvarende effekter for de tre delmålene som er satt for virksomheten; å bidra til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. Effektene for de tre delmålene følger i de respektive kapitlene.

For Innovasjon Norge er det også av interesse å måle addisjonalitet, det vil si i hvilken grad bedriftene opplever at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføringen av prosjektet. Kundeeffektundersøkelsen – førundersøkelsen 2022, omfatter bedrifter som fikk finansielle støtte eller rådgiving i 2022, og er gjennomført av Oslo Economics AS. Undersøkelsen viser at ni av ti av de spurte svarer at Innovasjon Norges bidrag var utslagsgivende.

Andre relevante artikler