Tall og fakta oppsummert

Våre bidrag ble også i 2022 viktige for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid. Se tall og resultater.

Vi bidro med over 7 milliarder til næringslivet: Innovasjon Norge kunne bidra med 7,1 milliarder kroner til utvikling og innovasjon i næringslivet i 2022. I forbindelse med pandemien tildelte Innovasjon Norge betydelig høyere beløp enn vanlig (2020: 12,5 milliarder kr, 2021: 9,2 milliarder kr). I 2022 var nivået mer normalt.

9 av 10 mener IN-støtte er utslagsgivende: 88 prosent av de spurte bedriftene i Kundeeffektundersøkelsen mener at Innovasjon Norges bidrag har vært utslagsgivende for gjennomføring av prosjektet. Dette er litt lavere enn under koronakrisen i 2020 og 2021 og det kan tyde på at Innovasjon Norges støtte var spesielt viktig for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid under pandemien. 

Innovasjon Norge utløser annen finansiering: Én krone fra Innovasjon Norge i form av kapital eller rådgivning matches av nesten to kroner i egenfinansiering eller finansiering fra andre finansieringskilder til utviklingsprosjekter og investeringer. I 2022 bidro det til at norske bedrifter samlet ble tilført 24,2 milliarder kroner. I tillegg utløser Innovasjon Norge også mange andre innovasjons- og internasjonaliseringsaktiviteter gjennom å tilføre kompetanse og nettverk.

Et rekordår for positiv miljøeffekt: I 2022 ble 68 prosent av våre finansielle midler brukt til prosjekter med en potensiell positiv miljøeffekt. Dette er en økning på 7 prosentpoeng sammenlignet med 2021 – som også var et rekordår for grønn finansiering.

IN-støtte gir mervekst i omsetning: Bedrifter som får støtte fra Innovasjon Norge vokser i gjennomsnitt mer enn sammenlignbare bedrifter uten slik støtte. Målt over en treårsperiode hadde bedrifter med støtte en gjennomsnittlig årlig mervekst i omsetning på 10,3 prosentpoeng. Tilsvarende tall for verdiskaping og produktivitet var på henholdsvis 8,6 og 3,6 prosentpoeng. Målt i antall årsverk er det en årlig mervekst på 4,2 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse, basert på regnskapstall fra 2003-2021).

Gründere med IN-støtte vokser raskere: Oppstartsbedrifter (bedrifter yngre enn tre år) med finansiering fra Innovasjon Norge har en gjennomsnittlig årlig mervekst i salgsinntekter på 17,1 prosentpoeng sammenlignet med bedrifter uten slik støtte. Tilsvarende tall for vekst i verdiskaping er 17,4 prosentpoeng, vekst i produktivitet 10,2 prosentpoeng, og vekst i antall ansatte på 6,9 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).

1,5 milliarder til gründere: Totalt innvilget Innovasjon Norge drøyt 1,5 milliarder kroner til gründere i 2022, når gründere defineres som bedrifter som er yngre enn tre år. Av alle gründerprosjektene (målt i antall) vi støttet var 34 prosent kvinnerettet. Målt i tildelt beløp var den kvinnerettede andelen 21 prosent.

Vekst for etablerte bedrifter: Etablerte bedrifter (bedrifter eldre enn tre år) med støtte fra Innovasjon Norge har opplevd 6,7 prosentpoeng høyere årlig vekst i sine salgsinntekter enn sammenlignbare bedrifter som ikke mottok slik støtte. Tilsvarende mervekst for verdiskaping og produktivitet er henholdsvis 5,3 og 2,0 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse). 75 prosent av finansieringen Innovasjon Norge bidro med i 2022 gikk til bedrifter eldre enn tre år. Slike bedrifter fikk tilsagn om 4,4 milliarder kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge.

Bedriftsklynger skaper vekst: I 2022 har 39 klynger fått tjenester fra klyngeprogrammet og 96 bedriftsnettverk har fått tjenester fra bedriftsnettverksordningen. I tillegg kommer 11 landbruksrelaterte nettverk, og 20 regioner har mottatt tjenester fra regional omstilling. Bedrifter som deltar i klynger med støtte fra Innovasjon Norge har hatt en gjennomsnittlig mervekst i salgsinntekter på 18,6 prosentpoeng de tre første årene sammenlignet med bedrifter som ikke er deltagere i slike klynger. For verdiskaping er tilsvarende mervekst 15,8 prosentpoeng, og for antall årsverk 3,6 prosentpoeng (Kilde: Samfunnsøkonomisk analyse).

Økning i gjestedøgn i Norge: I 2022 var det 36,1 millioner gjestedøgn ved kommersielle overnattingssteder i Norge, som er en økning på 33 prosent fra året før. Antall norske kommersielle gjestedøgn sto for en vekst på 11 prosent, mens utenlandske har økt med 197 prosent.

Finn flere nøkkeltall og les mer om hvordan vi måler her.

Andre relevante artikler