Effekter og resultater

Innovasjon Norge har som mål å gjøre en forskjell for kundene. For å vite mer om effektene av våre aktiviteter og bidrag til norsk næringsliv, gjennomfører vi undersøkelser og måler resultatene.

Innovasjon Norge har et mål- og resultatstyringssystem som er godt etablert. Det er fastsatte mål, og estimatene av mål- og resultatstyringsindikatorene brukes til å overvåke, lære og til å styre virksomheten.

Målingen av de ulike indikatorene som inngår kommer fra ulike kilder:

  • Effektundersøkelsen utført av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA)
  • Kundeeffektundersøkelse (KEU) utarbeidet av Oslo Economics
  • Internt datagrunnlag fra saksbehandlingssystemet SOPP
  • Årsrapportering og medlemstall fra klyngene, og registrering av antall deltagere i klyngeprosjekter og bedriftsnettverksprosjekter
  • Spørreundersøkelse til bedriftsnettverksprosjekter
  • Data fra virkemiddeldatabasen som ligger hos SSB

For årene 2023 til 2026 har Innovasjon Norge inngått en rammeavtale om produksjon av effektestimatermed Oslo Economics AS i samarbeid med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Det er i 2022 satt ekstra søkelys på om det er mulig å utvikle bedre måter å måle resultater og effekter på områdene eksport og det grønne skiftet.

Kundeeffektundersøkelsen (KEU) er en spørreundersøkelse rettet til kunder som har fått tjenester av Innovasjon Norge. De siste årene er det Oxford Research som har gjennomført undersøkelsene på vegne av Innovasjon Norge. I år er det en ny leverandør av denne undersøkelsen, Oslo Economics. Kundeeffektundersøkelsen har både en førundersøkelse og en etterundersøkelse. Det er i år vesentlige endringer i undersøkelsen.

Som et resultat av omfattende endringer i både design og utsendelse av kundeeffektundersøkelsen, vil det forekomme endringer i rapportering fra kundeeffektundersøkelsen fra og med 2022. I det nye undersøkelsesdesignet har det som tidligere ble omtalt som førundersøkelsen blitt kortet ned til kun tre spørsmål og leveres som et vedlegg til kundetilfredshetsundersøkelsen.

Se resultater i venstremenyen.