Tildeling per sektor

Vi delte ut 7,1 milliarder kroner til næringslivet i 2022 - fordelt på sektor:

Marin (fangst og oppdrett)

Beløp i mill. kr: 1 824

Landbruk

Beløp i mill. kr: 1 413

Tverrsektorielt

Beløp i mill. kr: 1 264

Energi og miljø

Beløp i mill. kr: 1 184

Ikke sektorspesifikt

Beløp i mill. kr: 670

Maritim (skipsfart)

Beløp i mill. kr: 243

Helse

Beløp i mill. kr: 170

Reiseliv

Beløp i mill. kr: 164

Olje og gass

Beløp i mill. kr: 74

Kreativ næring

Beløp i mill. kr: 71

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 7,1 milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser bevilgningene fordelt etter sektor. Tilsvarende tall for "unntaksårene" 2021 og 2020 var henholdsvis 9,2 og 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.

"Ikke sektorspesifikt" betyr at bevilgningene ikke knyttes til et spesifikt næringsområde, men er bevilgninger til for eksempel kommuner.