Vi utgjør en forskjell

88 prosent av kundene sier at støtten var utløsende for prosjektet. Prosentvis fordeling av svar:

Addisjonaliteten sier noe om i hvilken grad bedriftene oppfatter at Innovasjon Norges bidrag har vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet. Kilde er Kundeeffektundersøkelsen – førundersøkelsen 2022 (og tidligere årganger) fra Oxford Research. Spørreundersøkelsen er foretatt i etterkant av at kunden fikk støtten fra Innovasjon Norge.

I målingen for 2022 svarer 88 prosent positivt på at Innovasjon Norges bidrag har vært utløsende for gjennomføringen av prosjektet.

Indikatoren for utløsningsgrad (addisjonalitet) i 2022 er ikke direkte sammenlignbar med tidligere indikatorer. Nedgangen i addisjonalitet skyldes at addisjonalitet er forsøkt målt ved hjelp av flere spørsmål istedenfor ett spørsmål tidligere. Addisjonaliteten har heller aldri vært så høy som under koronakrisen i 2020 og 2021, noe som tydet på at Innovasjon Norges støtte var viktig for bedriftenes innovasjons- og utviklingsarbeid under pandemien.

Erfaringene med de spørsmålene som har vært brukt i 2022 tilsier at vi vil gå tilbake til å stille ett spørsmål fra 2023 og framover.

Andre relevante artikler