Flere vil ha risikolån av Innovasjon Norge

Uroen i kapitalmarkedene gjør det vanskeligere for bedrifter å skaffe tilstrekkelig finansiering fra private banker og investorer. Innovasjon Norge merker dette ved økt etterspørsel etter risikolån.

– Vår rolle er å være en katalysator i det finansielle økosystemet og dermed bidra til at bedriftene får realisert sine prosjekter og vekstambisjoner. De midlertidige tilskuddsordningene som ble etablert under pandemien for å stimulere til økt aktivitet og innovasjon i næringslivet, er senere blitt avløst av en økt etterspørsel etter risikolån, sier Leon Bakkebø, divisjonsdirektør for finansiering i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norges tilbud om risikolån (finansiering av utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke kan stille betryggende sikkerhet for hele lånet, red. anm.) til næringslivet har blitt langt mer attraktivt blant bedriftene, og det er spesielt vekstlån for internasjonalisering og eksport, samt Grønt Vekstlån som har hatt størst oppmerksomhet i 2022.

– Vi etablerte Vekstlån sent i 2021 og opplevde at denne tjenesten møtte et udekket kundebehov. Grønt Vekstlån har også vært sentralt for å finansiere flere større prosjekter i 2022 i en kritisk fase. Det har bidratt til å utløse kapital fra andre kapitalaktører, sier Leon Bakkebø.

Totalt bidro vi med over 7 milliarder kroner i finansiering til utvikling og vekst av norsk næringsliv i 2022. Dette utløste ytterligere 17 mrd. kroner i finansiering fra andre kapitalkilder til bedriftene.

Norsk økonomi trenger flere ben å stå på

I løpet av de neste årene forventes en gradvis utfasing av olje- og gassrelaterte inntekter i norsk økonomi. Dette gir behov for en mer mangfoldig næringsstruktur.

– Omstillingen til en lavutslippsøkonomi vil kreve store teknologiskift og betydelige investeringer. Vi bidrar til innovasjon og økt konkurransekraft i hele bredden av norsk næringsliv gjennom ulike former for risikokapital, både lån og tilskudd, fortsetter Bakkebø.

Den internasjonale etterspørselen etter grønne løsninger representerer betydelige muligheter for norsk verdiskaping og eksport. Norge har ledende selskaper som leverer grønne løsninger, innen blant annet fornybar energi, energisystemer og grønn skipsfart.

– Når vi klarer å koble kapital og kompetanse, skaper vi bedre resultater og faktisk merverdi for kunden. Å hjelpe våre kunder til å realisere sine kommersielle muligheter på det internasjonale marked, er kjernen i vårt nye vekstlån for internasjonalisering og eksport, sier Bakkebø.

Samarbeid med banker og investorer

Det er urolige tider i kapitalmarkedene og mange bedrifter møter et krevende egenkapitalmarked. Innovative vekst- og eksportbedrifter opplever utfordringer med å få tilstrekkelig finansiering i fremmedkapitalmarkedet.

– Vi skal fungere som et supplement til det kommersielle markedet av banker og andre aktører, og gjøre det mer attraktivt for andre å medfinansiere med oss. På den måten bidrar vi til bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, sier Bakkebø.

Det unike med Innovasjon Norge er at vi følger norske bedrifter fra gründerstadiet til de er modne og videre gjennom omstillingsfaser til nye produkter, tjenester og næringer.
Leon Bakkebø, Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har de siste årene samarbeidet systematisk med bankene. Gjennom Vekstgarantiordningen har Innovasjon Norge i løpet av de fem siste årene bidratt til at norske bedrifter har fått over 2,5 mrd. kroner i kreditter og nedbetalingslån fra sine lokale bankforbindelser.

– Dette er et betydelig merutlån fra bankene til finansiering av innovasjon og vekst, som ikke ville vært realistisk uten Vekstgaranti fra Innovasjon Norge. Et forsterket samarbeid med private kapitalaktører skal over tid gi bedre tilgang på kapital til innovasjon, vekst og eksport, sier Bakkebø.

Et tilbud for å utvikle sterke norske bedrifter

Entreprenørskap bidrar til nyskaping og vekst i økonomien og er relevant ved omstilling til grønnere løsninger. Samarbeidet mellom de ulike kapitalkildene er avgjørende. Innovasjon Norge arbeider kontinuerlig med å etablere gode låneinstrumenter og justere eksisterende ordninger inn mot etterspørselen fra våre kunder. Blant annet skal oppstartfinansieringen vår tilpasses for å bli enda mer relevant.

– Det unike med Innovasjon Norge er at vi følger norske bedrifter fra gründerstadiet til de er modne og videre gjennom omstillingsfaser til nye produkter, tjenester og næringer. Vi bidrar med ulike former for kapital, kompetanse og nettverk, sier Bakkebø.

Stavanger-selskapet Wenn ASA har benyttet INs tilskudds- og låneordninger siden det ble etablert i 2017. Selskapet er et B2B SaaS-selskap som har utviklet en teknologi for å bruke kunstig intelligens i bilskadehåndtering. Senest fikk de innvilget Vekstlån på 20 millioner kroner i forbindelse med internasjonal vekst på det europeiske marked.

Vi har opplevd Innovasjon Norge som en solid partner i hele utviklingsløpet.
Administrerende direktør Trygve Pedersen i Wenn

Administrerende direktør Trygve Pedersen i Wenn er tydelig på at det gjennomgående finansieringsforløpet og med Vekstlånet til sist har vært utløsende for selskapets utvikling og muligheten for å gå internasjonalt:

– Vi har opplevd Innovasjon Norge som en solid partner i hele utviklingsløpet. Finansieringen fra Innovasjon Norge har akselerert utvikling, og vi har også deltatt på TINC-programmet og andre kurs som har vært avgjørende for at vi har fokusert forretningsmodellen vår og forenklet internasjonaliseringen. Vi opplever kontaktpunktene våre i Innovasjon Norge, både i Norge og utenlandskontorene, som gode strategiske rådgivere som vi tar med i viktige interne diskusjoner. Dette er veldig verdifullt for et lite selskap med, enn så lenge, begrensede ressurser, sier Trygve Pedersen.

Hele Norges grønne industribank

Mange land og regioner posisjoner seg for det omfattende omstillingsløpet som nå skjer globalt. Som følge av USAs Inflation Reduction Act (IRA), har EU i 2023 lansert lettelser i reglene for statsstøtte.

Dette representerer også økte muligheter for Norge, og vil gi Innovasjon Norge økt handlingsrom og muligheter til å spille en enda større rolle i det grønne skiftet.

– Dette vil også bidra til å styrke vår rolle som Norges grønne industribank, blant annet ved at alle prosjekter som får finansiering fra Innovasjon Norge, skal ha en plass på veien mot omstillingsmålet for 2030, samt at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. Samtidig skal vi fortsatt være en sentral og utløsende finansieringsaktør for hele næringslivet, gründere og etablerte bedrifter, i alle størrelser og faser, avslutter Bakkebø.