Kampanjer for å vinne eksportkontrakter

High Potential Opportunities (HPO) er et nytt eksportprogram der konkret etterspørsel i de internasjonale markedene styrer eksportsatsingene.

Innovasjon Norge og hele "Team Norway" hjelper norske bedrifter med å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter og andeler, innen for eksempel tunnelteknologi i Chile eller havvind i Japan.

– Dette gjøres gjennom målrettet, samlet og langsiktig arbeid i Team Norway. Det er næringslivets og bedriftenes muligheter og behov i markedet som styrer arbeidet. Her setter næringslivet og det offentlige virkemiddelapparatet, det vil si ambassader, næringsklynger og aktører som Innovasjon Norge felles mål, og lager felles gjennomføringsplaner. Vi ser at denne typen privat-offentlig samarbeid gir resultater på eksporten, sier leder for de strategiske eksportsatsingene og HPO-programmet i Innovasjon Norge, Eli Wærum Rognerud.

I 2022 var det igangsatt åtte HPO-prosjekter knyttet til muligheter innen havvind i Europa, USA og Japan, hydrogen for maritim sektor i Tyskland, sirkulærøkonomi i Singapore og Sørøst-Asia, grønn maritim eksport i Kina, tunneler i Chile og forsvarsteknologi i USA. Stadig nye prosjekter kommer til. 

Hva er et HPO-prosjekt?

Enkelt fortalt er et HPO-prosjekt en kampanje, der Team Norway gjennom flerårig innsats hjelper grupper med å posisjonere seg i internasjonale markeder. Kampanjen kan gå over maksimum seks år, og den må utløse kontraktsverdi på minst 500 millioner kroner for bedriftene som deltar.

– Både bedrifter og næringslivsaktører, andre virkemiddelaktører så vel som INs egne kontor kan forslå nye HPO-prosjekt. Det er IN som administrere prosjektene, men prosjektleder er ofte hentet fra næringslivet. Aktivitetene i prosjektet er dessuten svært mange og sammensatt, og kan omfatte utarbeiding av markedsstudier, delegasjoner og markedsbesøk, dialog med lokalemyndigheter, norsk deltakelse på messer og markedsføring overfor mulige kjøpere av norske varer og tjenester. I tillegg får bedriftene skreddersydd rådgivning og bistand fra våre internasjonale kontorer, sier Rognerud.

Landslag

Bedriftene som deltar bidrar selv med betydelig egeninnsats og faktureres for tjenester (fellesaktiviteter og individuell rådgivning) etter samme prinsipp som bedrifter utenfor HPO, i tråd med statsstøtteregelverket. I de fleste prosjekt ligger medfinansieringen fra næringslivet på godt over 50 prosent.

– Med disse satsingene bygger vi «landslag» som kan posisjonere Norge internasjonalt, og vi ser at det virker. Vi får rett og slett bedre innpass og sterkere markedsposisjon når vi går i flokk, sier Rognerud.

Ambassadene og EksFin er involvert i de fleste HPO-prosjektene, og Norwep er partner i alle energirelaterte prosjekter. Hvert av prosjektene har dessuten 2-3 såkalte «industry partners», det vil si leverandører fra næringslivet selv. Dette sikrer at prosjektene svarer på næringslivets behov, og øker kompetanse og nettverket i prosjektene.

Fornøyde bedrifter

Gjennom havvindsatsingen i Frankrike har 19 norske bedrifter fått bistand med nettverk, kontakter og posisjonering i markedet, og i en evaluering fra 2022 er samtlige bedrifter positive til tilbudet de har fått fra Innovasjon Norge og Team Norway. 

Evalueringen, utført av Oxford Research, påpekte også at tjenestene som ble levert av Team Norway ga bedre resultat enn om de skulle være levert enkeltvis eller av private aktører. Resultatene målt i eksportkontrakter er også positive: I 2022 alene rapporterte bedrifter som fikk bistand gjennom HPO-prosjektene mer enn 1,8 milliarder kroner i nye kontrakter.