Bionova skal hjelpe Norge med å nå klimamålet

I 2022 fikk Innovasjon Norge oppdraget Bionova, som skal bidra til klimatiltak i landbruket og sikre overgangen til en mer sirkulær bioøkonomi basert på biologiske ressurser fra land og hav.

Bionova er en forsterket satsing for å nå målene i landbrukets klimaplan og for å øke ressurseffektiviteten og sirkulariteten i de biobaserte industrienes verdikjeder. Landbruket står i dag for rundt ni prosent av Norges klimagassutslipp. I klimaavtalen mellom landbruksnæringen og staten er det satt felles kurs for klimatiltak som skal gi kutt på 5 millioner C02-ekvivalenter innen 2030.

Bionova er en utvidelse av oppdrag som Innovasjon Norge i flere år har administrert, gjennom finansiering av landbruksprosjekter innenfor fornybar energi og bioøkonomiprosjekter for industrien gjennom bioøkonomiordningen.

– Bionova vil gi oss enda mer kraft for å nå Norges klimamål innen 2030, og målet som er satt om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050, sier Silje Lesjø, direktør for Bionova og leder for landbruk i Innovasjon Norge.

Stort potensial i verdikjedene

Norge har en unik tilgang på naturressurser fra jord-, skog- og havbruket, og har bygget opp verdikjeder knyttet til disse næringene. Bionova blir et verktøy for biobaserte næringer, og blir tilgjengelig for aktører over hele landet

– Vi skal bygge videre på blant annet Bioøkonomiordningen i dette arbeidet, og fokusere på prosjekter innenfor de biobaserte næringenes verdikjeder. Et eksempel på et prosjekt innenfor en verdikjede er bruk av tang og tare til kraftfôr, med biproduktet slam, som igjen blir til biodrivstoff. Det kan med andre ord være en lang verdikjede som involverer mange type bedrifter, sier Lesjø.

Inge Hoemsnes fra Hustadvika i Møre og Romsdal er en av bøndene som har fått støtte fra Innovasjon Norge på dette feltet:

– Vi måtte tenke nytt rundt energikilder, gjødsel og fôr på gården. Støtten fra Innovasjon Norge har blant annet gått til å bygge nye fjøs og investere i et biogassanlegg. Dette har bidratt til helt nye muligheter for et sirkulært kretsløp på gården i enda større grad enn tidligere, forteller han. 

Ved å legge Bionova til Innovasjon Norge, sikrer man at kundene også får tilgang på de øvrige tjenestene Innovasjon Norge tilbyr, og muligheten for synergier med andre oppdrag og tjenester vil øke.

Bred kompetanse

Innovasjon Norge har opparbeidet et sterkt fagmiljø på biobaserte næringer, med kunnskap om skogs- og trebaserte næringer, akvakultur og fiskeri, bioøkonomi og landbruk, og samarbeider tett med andre virksomheter og organisasjoner innenfor disse næringene.

Bionova etableres som en egen enhet i Innovasjon Norge og den sentrale forvaltningen av oppdraget legges til Innovasjon Norges kontor i Innlandet.

– Innlandet er en region som allerede gjennomfører store satsinger innen bioøkonomi, og som dermed har betydelig kompetanse og næringsmiljøer. Dette kommer vi til å utnytte til det fulle, sier Lesjø, som understreker at oppdraget vil innebære en bred involvering av hele Innovasjon Norge, for å sikre at de tre næringene blir ivaretatt på best mulig vis.

– Regionkontorene våre langs kysten vil blant annet få en viktig nøkkelrolle med sin kompetanse innen blå sektor, sier Lesjø.

Bionova er operativt fra 1. januar 2023.