Tildeling per tjeneste

Vi delte ut 7,1 milliarder kroner til næringslivet i 2022 - etter tjeneste:

Tilskudd

Beløp i mill. kr: 3 315

Risikolån og garantier

Beløp i mill. kr: 1 910

Lavrisikolån

Beløp i mill. kr: 1 853

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en næringsrettet innsats på 7,1 milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figurene viser fordelingen etter tjeneste. Tilsvarende tall for "unntaksårene" 2021 og 2020 var henholdsvis 9,2 og 12,5 milliarder kroner. For "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.

Rådgivningstjenester, profilering og EØS-midlene er ikke medregnet her. De utgjør 1,15 milliarder kroner.