Tildeling per målgruppe

Vi delte ut 7,1 milliarder kroner til næringslivet i 2022 - etter målgruppe:

Bedrift

Beløp i mill. kr: 4 386

Gründer

Beløp i mill. kr: 1 539

Personlig næringsdrivende

Beløp i mill. kr: 978

Annet

Beløp i mill. kr: 174

Kilde: Innovasjon Norge

Bevilgningene fra Stortinget og fylkene ga sammen med låneordninger en samlet næringsrettet innsats på 7,1 milliarder kroner i regi av Innovasjon Norge. Figuren viser fordelingen etter målgruppe. Tilsvarende tall for "unntaksårene" 2021 og 2020 var henholdsvis 9,2 og 12,5 milliarder kroner, og for "normalåret" 2019 var det 6,7 milliarder kroner.

Tildelinger til klynger og nettverk er fordelt på bedrift og gründer.

  • Gründer (0-3 år fra stiftelses- og tilsagnsdato)
  • Bedrift (over 3 år fra stiftelses- og tilsagnsdato)

Annet omfatter kunder som ikke har stiftelsesdato eller er en stiftelse, forening eller lignende.