Agder

Terje Løvås vei 1, 4879 Grimstad

Viktigste aktiviteter i 2022

  • Finansieringsaktiviteten har vært høy, selv om dette året var mer tilbake til normalen hva angår tilgjengelige rammer etter de ekstraordinære koronaårene 2020 og 2021. Årets høye tall skyldes i hovedsak finansiering til Morrow Batteries – den største finansieringssaken gjennom tidene i Agder.
  • Industrien og næringssammensetningen gjør at regionen er godt posisjonert inn mot det grønne skiftet. Det er flere initiativ og prosjekter innenfor biobrensel, hydrogen, havvind og batteri. Flere konsortier med deltakere fra Agder har fått midler gjennom ordningen «Grønn plattform».
  • Klyngene GCE Node og Eyde-nettverket har en sterk posisjon i regionen, og nye nettverk og klynger dannes. Nå utfordres klyngene på mer samspill seg imellom for å utløse synergier på tvers av bransjer og i de nye framvoksende næringene.
  • «Setesdalsreisen» og «Adventure guide Southern Norway» er eksempler på sterke bedriftsnettverk, som bidrar til å utvikle reiselivsbedriftene i landsdelen, spesielt med tanke på internasjonale gjester.
  • Aktivitetsnivået på eksportoppdraget har utviklet seg videre og dialogen mellom bedrifter og Innovasjon Norge samt det øvrige internasjonale virkemiddelapparatet øker. Eksportstrategien, med satsinger som Global Gateway og High Potenital Opportunity, gir gode muligheter til å hjelpe virksomheter med internasjonale ambisjoner. Disse satsingene har stor oppslutning blant vekstselskaper og bedrifter i Agder.
  • Våre kompetanse- og nettverkstjenester benyttes av mange kunder, og leveransene spenner fra korte digitale kurs, via workshops om bl.a. forretningsmodellering og nettverk, til utviklingsprogrammer over lengre tid.
  • NTW (Norwegian Travel Workshop) 2022 ble arrangert i Kristiansand i april, med Visit Sørlandet som teknisk arrangør. Arrangementet ble svært vellykket, og regionen fikk vist seg fram for flere hundre internasjonale turoperatører.

Finansiering i 2022

Tallene under er for Agder.

Les kundehistorier