Kontorer i Europa og Afrika

Norge er et lite land og skal vi nå målet om 50 prosent økt eksport i 2030, må vi både spisse, målrette og kraftsamle arbeidet.

Vi må spisse oss inn mot der etterspørselen i de store eksportmarkedene matcher norske fortrinn og løsninger, såkalte «key industries». Vi må målrette virkemidler og innsats mot de største eksportmulighetene og bedriftene med størst potensial, og vi må enes om mål og innsats på tvers av næringslivet.

EUs vekststrategi "Grønn giv" legger premissene for europeisk innovasjon-, industri- og investeringspolitikk de neste sju årene. Politikken er sterkt påvirket av ambisjonen om en strategisk autonomi. I korte trekk handler dette om at Europa trenger å styrke egen produksjon og minske avhengigheten av kritiske innsatsfaktorer fra omverden - i en stadig mer polarisert geopolitisk verden. Målet er å bygge egne verdikjeder på disse områdene og dette gjelder spesielt for: råmaterialer, batterier, virkestoff til legemidler, hydrogen, mikroelektronikk og halvledere, og skyteknologi.

Sverige, Stockholm

Hovedfokus: helseteknologi, smarte samfunn, bioøkonomi og reiseliv

Sverige er et av Norges viktigste eksportland og et naturlig første marked for norsk næringsliv. Det gjenspeiler også mange av de bedrifter som tar kontakt for assistanse og hjelp med introduksjon og etablering til markedet. Kontoret har en spisset innsats på områder som helse- og velferdsteknologi, smarte samfunn, bioøkonomi og reiseliv. Her jobber kontoret aktivt med å identifisere muligheter og kommersialisere disse. Kontoret fokuserer også på mulighetene som ligger i samarbeid mellom landene, som betyr å koble norske og svenske miljøer sammen opp imot et tredje land.

Storbritannia, London

Hovedfokus: fornybar energi, grønn mobilitet, helse, teknologi, reiseliv og ferdigvarer

Vi bidrar til å realisere muligheter og kommersialisering for norske løsninger som på innovative måter kobler sammen data og muliggjør plattform-baserte forretningsmodeller (as-a-service modeller). Vårt team i London er involvert i spennende prosjekter innen fokusområdene som kan gjøre omleggingen til et bærekraftig lavutslippssamfunn og gjenopphentingen etter pandemien enklere, samt øke verdiskapingen. I tillegg har vi fokus på å tilpasse norsk næringsliv til nytt handelsregime som følge av Storbritannias uttreden av EU og EØS.

Belgia, Brussel

Hovedfokus: Hydrogen, batteri, havvind, helse, mikroelektronikk og EU-programmer

Arbeidsområder for kontoret er i hovedsak Green Deal Industry Plans (EUs respons på Inflation Reduction Act), rammebetingelser og hvilke muligheter og trusler dette har for norsk næringsliv. I tillegg jobber kontoret med å identifisere kommersielle muligheter og markedstrender som kommer ut av EUs politikk og Horisont Europa.

Tyskland, Hamburg og München

Hovedfokus: energi (inkludert avkarbonisering av industri, samfunn og transport, hydrogen og energiteknologi), smarte digitale løsninger, maritim og forsvar

Våre to kontorer i Tyskland fokuserer på de viktigste områdene for handel og økononomisk samarbeid mellom landene, og som har betydning for industrien og samfunnnet. I tillegg jobber vi med Invest in Norway for å tiltrekke tyske industriinvesteringer til Norge, og Visit Norway som aktivt satser mot Tyskland - Norges største volum- og nærmarked for utenlandske reisende.

Frankrike, Paris

Hovedfokus: havvind, hydrogen, karbonfangst og -lagring, grønn mobilitet (maritim transport og på land)

I tillegg til fokusområdene jobber vi også med andre relevante markedsmuligheter for norske selskaper, som landbruk, landbruksteknologi, undervannsundersøkelser, havrensing og romfartsindustri. Vi kobler også aktiviteter til tverrgående teknologier som dataanalyse, maskinlæring og kunstig intelligens, samt politisk klima- og miljøsamarbeid.

Spania, Madrid

Hovedfokus: energi (havvind, sol, hydrogen), havnæringer (sjømat, akvakultur, prosess- og fiskeriteknologi), mobilitetsløsninger og landbruksteknologi

Spania skal gjennom gjenreisingspakken etter koronapandemien, "Next Generation EU", fordele 70 milliarder euro de neste 2-4 årene til investeringer innen energi, elektrifisering (mobilitetsløsninger) og digitalisering med mer. Spania er også Europas nest største importør av norsk sjømat målt i volum, og blant verdens største fiskeri- og landbruksnasjoner. Vi ser stor interesse og muligheter for norske løsninger innen kontorets prioriterte sektorer.

Italia, Milano

Hovedfokus: fornybar energi, digitale løsninger, sjømat, mote og design

Italia er den største mottakeren av EUs store fellessatsing for gjenreisning etter koronapandemien, "Next Generation EU", og 40 prosent av midlene er dedikert til det grønne skiftet. Midlene skal brukes til reformer og investeringer. Vårt kontor har fokus på relevante og viktige sektorer som fornybar energi og smarte digitale løsninger. Det er en stor satsing og sterk vekst i eksporten av norsk sjømat, og mote og design har fortsatt fokus. Visit Norway satser også aktivt i Italia.

Øst-Afrika, Nairobi

Hovedfokus: landbruk og fornybar energi

Vårt kontor i Nairobi, som dekker Øst-Afrika med hovedvekt på markedet in Uganda, Tanzania og Kenya, har en spisset innsats mot bærekraftig landbruk og fornybar energi. I disse to sektorene ser vi en god match mellom norske løsninger og behovet i markedet. I tillegg er det stort Internasjonalt påtrykk for investeringer i landbruk og energi. Dette er koblet til bærekraftmålene og nøkkelkomponenter for utvikling i det globale sør.

Les kundehistorier