Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Regnskapet 2006

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov om Innovasjon Norge, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2006.

For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.

Regnskapsprinsippene og oppstillingen av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak.

Innovasjon Norge er ikke skattepliktig, men fakturerer med mva for deler av de tjenester som utføres.