Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

Styrets beretning

Innovasjon Norges rolle

Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Det skal vi gjøre gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Foto: Arne Rød/Innovasjon Norge

Innovasjon Norges styre, f.v. Egil Hagen, Ove Haaversen-Westhassel (representanter for de ansatte), Elin Tveit Sveen, Leif Frode Onarheim, Roar Flåthen, Arild Øien, Kjell Storeide (leder), Gunn Ovesen (adm.dir.), Kirsten Verdal (nestleder), Siri Bye Johansen, Kirsti Saxi og Eli Blakstad.

Fra Bodø til Beijing

Innovasjon Norge har et nettverk av kontorer i alle fylker og i over 30 land. Visjonen, ”Vi gir lokale idéer globale muligheter” uttrykker vår styrke og gir oss en unik mulighet til å koble kunnskap om lokale forhold og bedriftenes muligheter med internasjonale teknologi-, kompetanse-, markeds- og verdiskapingsmuligheter.

De bedriftene som lykkes best er de som kombinerer høy innovasjonsevne med internasjonal konkurransedyktighet.

Innovasjon Norge kan være med bedriften hele veien fra en lokal idé skapes til en global mulighet realiseres. Samarbeidet mellom kontorene prioriteres høyt og har utviklet seg i positiv retning i 2006. Styret ser positivt på denne utviklingen, fordi dette var en viktig begrunnelse for etableringen av Innovasjon Norge i 2004.

Sammen med samarbeidspartnere både i inn- og utland utvikler Innovasjon Norge et tjenestetilbud som møter regionale og nasjonale behov for kunnskapsbasert næringsutvikling. Vi utnytter vår brede kontaktflate og tilstedeværelse gjennom våre kontorer ute og hjemme, samt utvikler arenaer hvor kunnskap og erfaring produseres. Styret mener dette gir oss grunnlag for å gi råd om morgendagens nærings- og innovasjonspolitikk.

Et samlet virkemiddelapparat

Innovasjon Norge bidrar med finansiering, kompetanse, nettverk og rådgivning til innovasjonsprosjekter i bedriftene. Våre gjennomgående prioriterte satsingsområder er:

  • Entreprenørskap
  • Små og mellomstore bedrifter med internasjonale vekstambisjoner
  • Reiseliv
  • Landbruk
  • Nettverksbasert innovasjon og regional omstilling

Styret legger vekt på at Innovasjon Norges kunder møter et samlet, serviceorientert og effektivt virkemiddelapparat gjennom kontorene våre i Norge og i utlandet. Vi iverksetter bedriftsrettede tiltak overfor enkeltbedrifter og grupper av bedrifter. Innovasjon Norge utvikler innovasjonssystemer og ser innovasjon, profilering og internasjonalisering i sammenheng. 

Innovasjon øker lønnsomheten

Mens gode rammebetingelser og skatteincentiver skal sørge for økt innovasjon i bredden av norsk næringsliv, skal Innovasjon Norge utløse lønnsomme innovasjonsprosjekter i etablerte bedrifter og i nyetableringer der risikoen er særlig stor.

Langsiktige investeringer i økt innovasjonsevne og sterke innovasjonsmiljøer er grunnleggende for å sikre konkurransedyktige bedrifter og for å utvikle et mer kunnskapsbasert norsk næringsliv. Det vil igjen sørge for nødvendig produktivitetsvekst, samt utløse nye muligheter for næringsutvikling basert på ny teknologi og kunnskap. I tillegg styrker internasjonale erfaringer bedriftenes innovasjonsevne og skaper langsiktig lønnsomhet.