Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

SITUASJONEN I NÆRINGSLIVET

2006 har vært et godt år for norsk næringsliv. Aktivitetsnivået og kapasitetsutnyttelsen er for tiden rekordhøy, og vi forventer at dette fortsetter i 2007-2008.

Gode konjunkturer tilsier at vi fortsatt vil ha et høyt antall nyetableringer og at mange norske bedrifter vil ha gode forutsetninger for fortsatt vekst. Etterspørsel, priser og konkurranseevne er i positiv utvikling, og bedriftenes ordrereserver øker.

Styret er tilfreds med at vår siste kundeeffektundersøkelse viser at 79 % av bedriftene sier at vår deltakelse er viktig for deres lønnsomhet, 77 % sier at den er viktig for deres konkurranseevne og 63 % mener at den er viktig for bedriftens overlevelse.

Fortsatt internasjonal vekst

Internasjonalt forventes den sterke veksten å vedvare. Det internasjonale konjunkturbildet tilsier at Norge vil fortsette å høste gevinstene av høye oljepriser, lave importpriser og internasjonale høykonjunkturer.

Mangel på arbeidskraft

For tiden er den klart viktigste flaskehalsen for bedriftene tilgang på arbeidskraft generelt og ulike typer spesialistkompetanse spesielt. I noen bedrifter og bransjer er også produksjonskapasitet en begrensning. Norsk økonomi og norske bedrifter er helt avhengig av fortsatt stor arbeidsinnvandring.

Bransjer og regioner

Innovasjon Norges kontorer i fylkene deltar i samarbeid med en rekke ulike partnere i utviklingen av regionale konjukturbarometre og næringsanalyser i alle fylker.

Gjennomgående viser disse barometrene at det er svært positive konjunkturutsikter for nær alle bransjer og regioner. Vekstforventningene er særlig høye langs Vestlandskysten (oljedrevet) og på Østlandet (tjenestedrevet), og noe svakere i Innlandsfylkene og Nord-Norge. Bransjemessig er det og noen variasjoner, og vekstimpulsene er særlig sterke innen offshorerettet industri, bygg og anlegg og forretningsmessig tjenesteyting. Samtidig er det stor knapphet på arbeidskraft i alle bransjer og regioner, dels også mangel på produksjonskapasitet og tilgang på råvarer i enkelte bransjer. Dette kan gi seg utslag i kostnadsutviklingen og dermed svekke konkurranseevnen på lengre sikt.