Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

PRIORITERINGER I 2006

Reiseliv

Reiseliv er et viktig satsingsområde for Innovasjon Norge. Norge skal ta en større andel av den internasjonale veksten i reiseliv ved å være et av de foretrukne reisemålene for den kvalitetsbevisste reisende.

Styret har vedtatt en ny reiselivsstrategi som skal utløse økt verdiskaping i de norske reiselivsnæringene ved bl.a. å øke satsingen på merkevarebygging av Norge som reisemål. Gjennom å initiere innovasjonsprosjekter skal vi også være med å utvikle nye, gode reiselivskonsepter og styrke dem vi allerede har.

Styret mener at Innovasjon Norge i samarbeid med reiselivsnæringen må arbeide for en lønnsom reiselivsnæring og en bærekraftig utvikling for Norge som reisemål. Det er avgjørende å sikre at reiselivet i Norge har de produktene kundene vil ha – og at profileringen av Norge som reisemål er enhetlig og konsentrert. 

I begynnelsen av 2006 fungerte samarbeidet mellom reiselivsnæringen og Innovasjon Norge ikke tilfredsstillende. Styret konstaterer at næringen ble mer tilfreds med Innovasjon Norge ut over høsten og noterer at tilbakemeldinger på de tiltakene som er satt i verk er positive.

Såkornkapital

Såkornkapital er normalt den første eksterne egenkapitaltilførselen for nyskapingsbedrifter i den mest risikoutsatte fasen. Her vil risikokapital kombinert med aktivt eierskap og kompetanseoverføring være avgjørende for bedrifters videre utvikling. Markedet er preget av svakt utbygde tilbud av både såkorn- og venturekapital. Spesielt synes det å være et manglende tilbud av såkornkapital.
Styret ser derfor positivt på det arbeidet som er gjort i 2006 for å styrke såkornkapitalmarkedet. Det er etablert nye privateide såkornfond hvor staten bidrar med risikoavlastning og ansvarlig lån. Innovasjon Norge har i 2006 inngått låneavtale med og bidratt til etableringen av fire landsdekkende og et distriktsrettet såkornfond.

Norwegian Centres of Expertise (NCE-programmet)

NCE-programmet skal forsterke innovasjons- og internasjonaliseringsprosesser i de mest vekstkraftige næringsklyngene i Norge. Programmet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

Følgende prosjekter ble tildelt NCE-status i 2006:

  • NCE Instrumentation i Trøndelag
  • NCE Maritime i Møre og Romsdal
  • NCE Microsystems i Vestfold
  • NCE Raufoss i Oppland
  • NCE Systems Engineering i Kongsberg
  • NCE Subsea i Hordaland

Styret er meget fornøyd med den gode responsen som den første utlysningen fikk i 2006, og med at alle prosjektene har kommet godt i gang. Prosjektene har blitt møtt med stor og positiv oppmerksomhet.

Innovasjon Norge vil fortløpende bistå prosjektene, og styret ser fram til resultatene av dette arbeidet både på kort og lang sikt.  I tillegg vil styret trekke fram at Arena-prosjektene er en viktig rekrutteringskanal for NCE.

Samarbeid med Utenriksdepartementet

Styret mener det er gevinster knyttet til å samordne Utenriksdepartementet (UD) og Innovasjon Norges arbeid for innovasjon, internasjonalisering og profilering i utlandet. Da Innovasjon Norge ble etablert, var det en forutsetning at kontorene i utlandet skulle integreres i UD. Innovasjon Norge og UD er imidlertid enig om at dette ikke lar seg gjennomføre, og startet høsten 2006 arbeidet for å finne fram til en ny samarbeidsmodell. Den nye modellen innebærer blant annet at våre utsendinger blir ansatt i Innovasjon Norge, og samtidig registrert som en del av ambassadene hos vertslandets myndigheter, bortsett fra i åtte land i Vest-Europa. Det tette samarbeidet og dagens ordning med samlokalisering vil bli videreført. 

Samarbeidsavtaler

Styret er opptatt av å forenkle kundenes tilgang til, og nytten av, det offentlige tilbudet for næringsutvikling. I den forbindelse er styret godt fornøyd med det arbeidet som er gjort i forhold til samarbeidsavtaler med aktuelle partnere.

Samarbeidsavtalene med SIVA og Norges forskningsråd danner grunnlaget for et mer omfattende samarbeid og en felles kundekontakt gjennom Innovasjon Norges kontorer.

Norges forskningsråd er representert ved åtte av kontorene i Norge og medfinansierer stillinger ved fire av våre kontorer i utlandet. Fra aktivitetene i 2006 vil styret spesielt framheve arbeidet med en felles elektronisk kundeportal, www.innovasjonstjenester.no. Portalen ble lansert 24. oktober 2006 og forenkler tilgjengeligheten til de tre organisasjonenes tjenester på nett ved å ha en felles elektronisk inngangsdør.

Styret er også opptatt av at samarbeidet med alle landets fylkeskommuner og Fylkesmannens landbruksavdelinger utgjør et sterkt partnerskap. Dette sikrer, og fører til, et mer samordnet tilbud til kundene.

Innovasjon Norge har i tillegg samarbeidsavtaler med flere andre organisasjoner som for eksempel Norsk Designråd, Enova og INTSOK- the Norwegian Oil and Gas Partners. Styret påpeker at et nært samarbeid mellom alle virkemiddelaktørene er viktig og at dette arbeidet derfor skal utvikles videre.