Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

TANKER FRAMOVER

For å være lønnsomme i framtiden må norske bedrifter utvikle nye produkter og tjenester, fornye og effektivisere sine produksjonsprosesser gjennom prosessinnovasjoner, samt investere i nye markeder.

I en situasjon med knapphet på arbeidskraft må bedriftene effektivisere for å sikre egen konkurransekraft på sikt, og utnytte knappe arbeidskraftsressurser mest mulig effektivt. Næringslivet må fornyes gjennom nyetableringer og stimulering av entreprenørskap.

Ved å utnytte internasjonale muligheter har mange norske bedrifter et svært godt utgangspunkt for ytterligere vekst.

En styrket profilering av Norge som reisemål og vertskapsland for investeringer i forskning, utvikling og innovasjon representerer også økte muligheter for norske bedrifter.

Vi må investere i framtiden

Gode tider kan redusere bevisstheten om betydningen av å investere i innovasjon. For å være konkurransedyktige på lang sikt, i en global og kunnskapsbasert økonomi, må det investeres i innovasjon også når konjunkturene er gode.

Styret vil påpeke Innovasjon Norges oppgave med å få innovasjon på dagsorden både hos våre kunder, i det politiske miljøet og i samfunnsdebatten. Dessuten er det viktig å dokumentere resultater av næringslivets nyskapingsarbeid. Vi er med på å styrke innovasjonsevnen hos bedrifter slik at flere vokser og oppnår langsiktig lønnsomhet.

Det at vi er nær kundene, både lokalt og i de viktigste markedene internasjonalt, gir Innovasjon Norge unike muligheter for å bygge og formidle kunnskap om innovasjon i den globaliserte kunnskapsøkonomien. Ut fra bredden i vår kunnskap og vår tilstedeværelse skal vi tilby våre kunder et sammenhengende leveranse- og tjenestetilbud fra "Bodø til Beijing". Det betyr at vi gir lokale ideer globale muligheter.

Et budsjett med muligheter

Virkemiddelbudsjettet for 2006 ga Innovasjon Norge gode muligheter til å sette i gang viktige utviklingsprosjekter i næringslivet i tråd med vårt formål. Styret er tilfreds med at dette videreføres for 2007.

Internasjonale utfordringer

Norsk næringsliv eksponeres for en stadig tøffere internasjonal konkurranse, men globaliseringen gir også større muligheter i form av økt tilgang på markeder og kunnskap. Bedriftene må bygge konkurransefortrinn ved hjelp av økt innovasjon og kompetanse, basert på inngående forståelse av globale verdikjeder.

Innovasjon Norges strategi for internasjonalisering er et godt hjelpemiddel for å gjøre bedriftene i stand til å møte disse utfordringene. De eksterne ressursene en bedrift trenger for å utvikle seg kan være hvor som helst i verden. Styret vil påpeke den viktige rollen Innovasjon Norge har i å koble bedriftene med disse ressursene. Styret er derfor opptatt av at Innovasjon Norge til enhver tid har et kontornett som er til stede i de mest interessante markedene, både i Norge og i utlandet. Kontorene må levere kunnskap, nettverk, finansiering og bidra til profilering og omdømmebygging for å øke den internasjonale konkurransekraften i norsk næringsliv.

Nordområdene

Nordområdene er et viktig strategisk satsingsområde for norske myndigheter. Som en sentral virkemiddelaktør, skal Innovasjon Norge spille en viktig rolle i virkeliggjøringen av visjonene for utviklingen i nord.

Petroleumsvirksomheten i Barentshavet har skapt ny optimisme og nye muligheter både i vår nordlige landsdel og ellers i landet.

For å utnytte mulighetene i nord må det investeres i norsk og nordnorsk kompetansebygging og lokal og regional næringsutvikling. Det må også satses på næringer hvor regionen framstår som særlig konkurransedyktig som marin og maritim sektor, miljøteknologi, energi og opplevelsesnæringer. Vi vil bidra til å videreutvikle næringene og legge til rette for ny virksomhet også i Nord-Norge og vil satse betydelige midler på næringsutvikling og innovasjon der de kommende år.

Styret mener at det er riktig å gå gjennom Innovasjon Norges program og tjenester slik at vi i størst mulig grad kan stimulere til innovasjon og nyskaping også i nordnorsk næringsliv. Koordinering mellom de mange virkemidlene og virkemiddelaktørene er avgjørende for å få maksimal effekt ut av innsatsen i nord.

Forvaltningsreformen

Stortingsmelding nr. 12, 2006-2007: Regionale fortrinn – regional framtid beskriver bl.a. det regionale forvaltningsnivåets rolle for næringsutvikling, organiseringen av virkemiddelapparatet og arbeidsdelingen mellom de nye regionene og øvrige aktører på regionalt og nasjonalt nivå.

Regjeringen foreslår i meldingen at Innovasjon Norge opprettholdes som én organisasjon, men at de nye regionene skal eie det framtidige Innovasjon Norge med staten som største eier. Regionene skal etter regjeringens forslag også oppnevne to av medlemmene til hvert av Innovasjon Norges regionale styrer.

I høringene til meldingen har styret vært positiv til en reform som innebærer overføring av oppgaver og myndighet fra staten til nye og større regioner underlagt folkevalgt styring. Samtidig har styret understreket nødvendigheten av å opprettholde Innovasjon Norge som én, sammenhengende organisasjon for å sikre nasjonal verdiskaping og innovasjonsutvikling i en global verden.

Med den organisasjonsmodellen som foreslås i meldingen, vil Innovasjon Norge etter styrets mening fremdeles kunne operere som en samlet organisasjon. Organisasjonen vil fortsatt, på en effektiv og kompetent måte, betjene kundene med utgangspunkt i en regional, nasjonal og internasjonal tilstedeværelse – og med et helhetlig sett av tjenester.

Etter at Stortinget har tatt stilling til oppgavefordelingen mellom de nye regionene og staten, skal det fremmes en ny stortingsmelding i 2008 om den framtidige regioninndelingen. Innovasjon Norge kan etter styrets mening på en enkel og effektiv måte tilpasse organisasjonen til den regioninndelingen som blir valgt.

Styret ønsker at Innovasjon Norge skal medvirke aktivt og konstruktivt i det videre arbeidet med dette.