Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2006 viser et overskudd på 37 millioner kroner sammenlignet med 86 millioner kroner i 2005. Nedgangen i overskuddet skyldes flere forhold i tillegg til at 2005 var et spesielt godt år. Lavere utlånsvolum, redusert rentemargin og noe høyere tap på enkelte låneordninger har bidratt.

Netto renteinntekter utgjør 200 millioner kroner mot 238 millioner kroner året før. De samlede driftsinntektene er økt med 155 millioner kroner til 859 millioner kroner.  Økningen henger først og fremst sammen med vesentlig større bevilgninger over statsbudsjettet til reiselivsaktiviteter som gjennomføres i Innovasjon Norges regi. Av driftsinntektene står salg av tjenester til eksterne kunder i tilknytning til markedsføring og internasjonalisering for 209 millioner kroner (2005: 178 millioner kroner).

Driftskostnadene er økt fra 841 millioner kroner til 982 millioner kroner, hvorav lønns- og personalkostnadene utgjør 457 millioner kroner. Den største stigningen står direkte prosjektkostnader for, fra 184 millioner kroner til 296 millioner kroner. Direkte prosjektkostnader er kjøp av varer og tjenester direkte til Innovasjon Norges operative virksomhet, i hovedsak knyttet til reiseliv og internasjonaliseringsprosjekter.

Tap på utlån og garantier er utgiftsført med brutto 96 millioner kroner. Etter dekning fra tapsfond med 56 millioner kroner viser regnskapet netto 40 millioner kroner i tap. Dette er noe høyere enn året før og skyldes hovedsaklig en låneordning hvor det er tapsavsatt et større beløp. For øvrig viser de øvrige låneordningene god utvikling med redusert tap og mislighold.

De samlede tapsavsetningene pr 31.12.06 utgjør 679 millioner kroner som er en nedgang på 86 millioner kroner. Av dette er 180 millioner kroner uspesifiserte tapsavsetninger. Avsetningene reflekterer etter styrets vurdering den samlede tapsrisiko i låne- og garantimassen som regnskapet skal ta høyde for.

Innovasjon Norges balanse ved utgangen av året var 16,5 milliarder kroner mot 18,3 milliarder kroner ved forrige årsskifte. Netto utlån utgjorde 12,1 milliarder kroner som er en reduksjon på 1,3 milliarder kroner. Egenkapitalen var 776 millioner kroner (2005: 755 millioner kroner) hvorav det alt vesentligste er knyttet opp til utlånsvirksomheten.  For nærmere informasjon om egenkapitalen og kapitaliseringen av de enkelte låne- og investeringsfond vises til supplerende noteopplysninger.

Fortsatt drift er lagt til grunn ved avgivelse av regnskapet. Innovasjon Norge er et statlig virkemiddelapparat og er avhengig av årlige bevilgninger fra Stortinget.

Resultatdisponering

Etter tap og administrasjonskostnader viser regnskapet for 2006 et resultat på 36 667 655 kroner.

Styret foreslår at resultatet blir disponert slik:

Utbytte til staten (lavrisikoordningen)   23 551 950 kr
Utbytte til staten (investeringsfondet for Nordvest-Russland) 774 564 kr
Overføres staten (risikolån og garantier) 7 690 294 kr
Overføres staten (distriktsrettet låneordning)  77 750 kr
Belastes opptjent egenkapital såkornfondet (17 472 968) kr
Godskrives opptjent egenkapital Investeringsfondet for Nordvest-Russland  258 187 kr
Godskrives opptjent egenkapital Investeringsfondet for Øst-Europa  88 309 kr
Godskrives opptjent egenkapital lavrisikoordningen 14 304 442 kr
Godskrives øvrig opptjent egenkapital 7 395 127 kr

Rapportering om likestilling

Kvinneandelen i Innovasjon Norge var 50,3 % ved utgangen av 2006. Ved utgangen av 2005 var andelen 52 %.
 
Innovasjon Norges plan for likestilling inneholder en rekke mål og tiltak innenfor områdene rekruttering og karriereutvikling, ledelse, kompetanse og bedriftskultur. Handlingsplanen er forankret i toppledelsen.

46 % av de som ble ansatt i 2006 er kvinner.  Dette tilsvarer andelen av kvinner som søkte stilling i virksomheten.  Fortsatt er det flere kvinner i lavere stillingskategorier enn i de høyere. I henhold til likestillingsplanen er det iverksatt tiltak for å øke andelen av kvinnelige ledere, både ved ekstern rekruttering og ved interne motivasjonstiltak.

Innovasjon Norge har fokus på likelønn, men fortsatt har kvinner lavere lønn enn menn i tre av fem stillingskategorier.  Imidlertid blir forskjellen mindre for hvert år fordi likelønn har vært prioritert ved lønnsoppgjørene.

Organisasjon og miljø
Innovasjon Norge ble etablert 1. januar 2004 med egen ledelse og administrasjon. Nærings- og handelsdepartementet er Innovasjon Norges eierdepartement. Innovasjon Norge har hovedkontor i Oslo, men hovedtyngden av de ansatte sitter kundenært ved kontorene i alle landets fylker, eller markedsnært ved kontorer i 32 land over hele verden.

Innovasjon Norges hovedstyre består av 9 medlemmer samt 2 ansattes representanter. Styret er ansvarlig for forvaltning og forsvarlig organisering av Innovasjon Norges virksomhet. Styret skal føre tilsyn med daglig ledelse. Hovedstyret oppnevner regionale styrer for distriktskontorene. Disse står ansvarlig overfor hovedstyret gjennom administrerende direktør.

Innovasjon Norge har etablert bedriftslegeordning og avtale om et inkluderende arbeidsliv. Det er i året gjennomført to kultur- og klimaundersøkelser blant de ansatte. Sykefraværet har gått ned fra 4,3 prosent i 2005 til 4,1 i 2006. Det har ikke vært rapportert arbeidsrelatert ulykke i 2006. Virksomheten har ikke bidratt til forurensning av det ytre miljø.