Gå rett til innholdetÅrsrapport 2006

REGNSKAPSPRINSIPPER

INNLEDNING

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov om Innovasjon Norge, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2006.

For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.

Regnskapsprinsippene og oppstillingen av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak.

Innovasjon Norge er ikke skattepliktig, men fakturerer med mva for deler av de tjenester som utføres.

VERDIVURDERINGER

Tap på utlån

 • Lavrisikolån inklusive lån til fiskefartøy og landbruk.
 • Ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene.

For nevnte låneordninger følges Kredittilsynets tidligere forskrift om vurdering av tap på utlån mv. Ny utlånsforskrift er planlagt implementert i 2007.

Hvert enkelt lån som er misligholdt blir vurdert og verdsatt til antatt realisasjonsverdi i henhold til den underliggende sikkerhet. Som misligholdt lån i denne sammenheng, regnes alle lån som står med udekkede terminer minst 90 dager etter forfall.

Realisasjonsverdi settes etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor beliggenhet, omsetningsverdien av lignende eiendommer eller fartøy, samt eventuelle takster og leieinntekter tas med i vurderingen. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet, føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet ansees som tapsutsatt.

Samme vurdering foretas på engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor sikkerheten vurderes som svak og bedriftens inntjening kan tilsi manglende fremtidig betalingsevne. Eventuell mindreverdi i forhold til bokført låneengasjement føres som spesifisert tapsavsetning. Opptjente og forfalte, ikke betalte renter inntektsføres ikke på engasjementer hvor det foretas spesifisert tapsavsetning, og heller ikke på lån hvor rentefordringen for øvrig må betraktes som usikker.

I tillegg til ordinære spesifiserte tapsavsetninger på landbrukslån, gjøres det en samlet vurdering av det spesifiserte tapspotensialet for øvrige misligholdte lån. Antall lån er såpass omfattende at gjennomføringen av tapsvurderingen skjer noe mer skjematisk. Vurderingen konkretiseres i en formel basert på historiske data, utviklingen i tap og misligholdte lån samt annen relevant informasjon. En forutsetning for å bruke en slik metode er den tradisjonelle gode sikkerheten og de lave tapene i porteføljen.

Uspesifiserte tapsavsetninger, som skal dekke latente tap i den delen av porteføljen som ikke er identifisert som tapsutsatt, foretas på bakgrunn av erfaringsmateriale og konkrete vurderinger av utviklingen innen særskilte bransjer. Det foretas ikke uspesifiserte tapsavsetninger for ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene.

 • Risikolån og garantier, lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning

Bortsett fra bestemmelsen om uspesifiserte tapsavsetninger, gjelder tapsføringsreglene også for disse ordningene.

Tapsføring vurderes når engasjementet er misligholdt i mer enn tre måneder eller dersom det er åpnet konkurs/gjeldsforhandling, tvangsforfølging er foretatt uten resultat eller når garanti som Innovasjon Norge har stilt innfris.

Som for lavrisikolån blir den underliggende sikkerhet for engasjementet gjennomgått og realisasjonsverdien satt etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet anses som tapsutsatt. Opptjente ikke betalte renter inngår i spesifisert tapsavsetning og tas til inntekt, jf. nedenfor om tapsfond.

 • Ansvarlige lån fra Såkornfondet

Lånene fra Såkornfondet til de enkelte såkornselskaper er gitt som ansvarlige lån og løper uten avdrag med full innfrielse etter 15 år. Renter betales ikke, men akkumuleres og tillegges hovedstol hvert år pr 31.12. Såkornmidlene benyttes av selskapene til egenkapitalinvesteringer i nystartet virksomhet.

Konstaterte tap og tapsavsetninger bygger på vurderinger som er gjort av de enkelte investeringsprosjekter. I tillegg vurderes såkornselskapene.

Tapsfond

 • Risikolån og garantier

Tidligere ble det over statsbudsjettet årlig bevilget tapsfondsmidler til dekning av fremtidige tap på risikolån og garantier. Bevilgningene/avsetningene har ligget på 25 – 40 % av låne- og garantirammene. Tap utover gitte bevilgninger ble dekket av staten.

Fra og med året 2002 er avsetningene til tapsfond dekket av tilsagnsrammen på tilskudd. Innovasjon Norge må således selv vurdere hvor mye av tilskudds-bevilgningene som skal benyttes til avsetning for framtidige tap på låneordningen.

Den enkelte avsetning overføres til et tapsfond pr. ordning og tilsagnsårgang. Tapsfond for ubenyttede utlånsrammer og tilsagn tilbakeføres til staten. Tapsfondsmidlene plasseres på øremerkede konti i Norges Bank og er ikke rentebærende for Innovasjon Norge.

Tapsfondene belastes med tapsavsetninger og konstaterte tap, inklusiv tapte renter og omkostninger. Likviditetsdekningen fra tapsfondene foretas først når tapet er endelig konstatert.

 • Lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning

Det som kan belastes tapsfond er tilsvarende som for risikolån. Tapsfond for Statens miljøfond ordningen ble etablert ved en engangsbevilgning. Det er ikke ett tapsfond pr tilsagnsårgang og det foretas ikke tilbakeføring av tapsfond til staten for ubenyttede rammer og tilsagn.

 • Ansvarlige lån fra Såkornfondet

Det er bevilget et tapsfond til hvert av de tre Såkornfondene som tilsvarer 25 % av opprinnelig lånekapital. Tapsfondet belastes med 50 % av konstatert tap på enkeltprosjekter inntil 25 % av opprinnelig utbetalt lånekapital er tapt. Kun hovedstol uten tillegg av renter kan belastes tapsfondet. Det resterende 50 % prosjekttapene dekkes av de private investorene i såkornselskapene. Samlede tap utover 25 % av utbetalt lånekapital skal i utgangspunktet dekkes av såkornselskapene.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er bokført til antatt realisasjonsverdi etter samme prinsipper som ved tapsføring av engasjementer. Eventuelle nedskrivninger/gevinst ved salg føres som hhv. tap på utlån og inngått på tidligere avskrevne engasjementer. Overtatte eiendeler klassifiseres som omløpsmidler.

Inntekter og kostnader på overtatte eiendeler fra lavrisikolån blir ført under driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet.

Aksjer

 • Omløpsaksjer

Investeringer i aksjer vurderes etter laveste verdis prinsipp. Aksjene klassifiseres som omløpsmidler. Samlet har Innovasjon Norge tre porteføljer. Disse er:

 1. Risikolån konvertert til aksjer
 2. Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Nordvest-Russland
 3. Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Øst- og Sentral-Europa

Som markedsverdi på noterte verdipapirer benyttes børskurs. For unoterte aksjer, samt noterte aksjer med lav likviditet legges en individuell verdivurdering av hver investering til grunn ved verdifastsettelsen av aksjene.
Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres under diverse driftsinntekter.

 • Anleggsaksjer

Innovasjon Norge har aksjer i 3 selskaper som er klassifisert som anleggsaksjer. Aksjene er vurdert til kostpris i regnskapet. Eierandel, selskapenes størrelse tilsier at det ikke utarbeides konsernregnskap.

Innovasjon Norge eier 100 % av aksjene i Nortra AS, som igjen eier 100 % av aksjene i VisitNorway AS. Selskapene er uten virksomhet og har ingen bokførte eiendeler utover bankkonto tilsvarende bokført verdi. På grunn av datterselskapenes ubetydelig betydning for regnskapet er det ikke utarbeidet konsernregnskap.

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i Innovasjon Norges regnskap. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Tap på kundefordringer

Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningene til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning på kundefordringene for å dekke en generell tapsrisiko.

Balanseposter i utenlandsk valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

TIDSAVGRENSNINGER

Inntektsføring av renter i Såkornfondet

Innovasjon Norge inntektsfører ikke utlånsrenter på ansvarlige lån gitt til såkornselskapene. Da risikoen i prosjektene er svært høy og såkornselskapene ikke skal betale renter før om 15 år og da kun på de investeringer som er lønnsomme foretas det ikke inntektsføring utlånsrenter løpende, men først ved innløsning.

Overkurs/underkurs på inn- og utlån

Overkurs og underkurs ved nye låneopptak inntektsføres hhv. kostnadsføres over lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene. Etableringsprovisjon ved utbetaling av lån blir inntektsført på utbetalingstidspunktet.

Rentestøttefond

Ved innvilgning av rentefrihet på risikolån inntektsføres det rentestøtte på låneordningen som tilsvarer inntektstapet ved rentefrihet.

Ordningen finansieres ved at det årlig avsettes tilskuddsmidler til rentestøttefondet. Avsetningene må tas av den årlige tilskuddsrammen for Regional utvikling fra KRD og Innovasjonsordningen fra NHD. For hvert år skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke innvilgning av rentefrihet i inneværende år.

Inntekter og kostnader for prosjektvirksomheten

For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullføringsgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon.

For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre.

Fordeling av driftskostnader

Den interne avregningen av Innovasjon Norges driftskostnader mellom de ulike virksomhetsområder er basert på en beregning av forbrukte årsverk pr. virksomhet. Avregningen vil til en viss grad måtte bygge på skjønn.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens større påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler.

ANNET

Inntektsføring av statlige bevilgninger

Bevilgningene inntektsføres i takt med påløpte kostnader på de formål som bevilningene er ment å dekke. Dette betyr at deler av bevilningen et år kan bli overført til neste år. Innovasjon Norge får bevilgninger til administrasjon, internasjonalisering, profilering, innovasjon mv.

Tilskuddsfond

Innovasjon Norge har årlige tilsagnsrammer for tilskuddsordninger til ulike formål. For tilskuddsordningene som organiseres med fond gjelder følgende regler:

Tilskuddsmidlene, som bevilges over statsbudsjettet, blir inntil utbetaling plassert på øremerkede konti i Norges Bank som ikke er rentebærende for Innovasjon Norge. De likvide midlene med tilhørende fond er ført i balansen.

For noen tilskuddsordninger bortfaller tilsagn dersom midlene ikke er benyttet senest tre år etter innvilgningsåret. Ubrukte tilskuddsmidler for disse ordningene tilbakeføres til staten.

Tilskuddsmidler som utbetales har ingen resultateffekt for Innovasjon Norge og blir således ikke utgifts- eller inntektsført i resultatregnskapet.

Innovasjon Norge mottar også tilskuddsmidler fra fylkene som settes på rentebærende konto i bank. Renten brukes til å øke tilsagnsrammen neste år.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid eller 12 år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.