Næringsutvikler for hele landet

Innovasjon Norges har som hovedmål å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter.

Overordnet mål

Det er satt tre delmål for virksomheten:

 1. Flere gode gründere
 2. Flere vekstkraftige bedrifter
 3. Flere innovative næringsmiljøer

Selskapsstrategi

Selskapsstrategien til Innovasjon Norge gjelder i perioden 2020 til 2025, og definerer fire strategiske mål:

 • Sikre at flere norske bedrifter lykkes med vekst.
 • Øke eksporten fra norske små og mellomstore bedrifter.
 • Sikre norsk retur fra Horisont Europa på 2,5 prosent.
 • Dokumentere hvordan Innovasjon Norges innsats bidrar til utvalgte bærekraftmål.

De strategiske prioriteringene er:

 1. Innovasjon Norge skal være en sparringpartner for næringslivet i alle regioner.
 2. Innovasjon Norge skal jobbe for at flere bedrifter lykkes med bærekraftig vekst og eksport.
 3. Innovasjon Norge skal jobbe for at næringslivet er med og løser de globale samfunnsutfordringene.
 4. Innovasjon Norge skal bidra til å skape arbeidsplasser i hele landet gjennom regionale partnerskap for å skape vekst basert på regionale forutsetninger.
 5. Innovasjon Norge skal gi våre oppdragsgivere og eiere råd om hva som virker.

Strategiske presiseringer i 2021

Som følge av endrede rammebetingelser på sentrale områder ble det i 2021 besluttet å gjøre noen strategiske presiseringer på tre områder:

EU som premissgiver

EUs ambisiøse vekststrategi «Grønn giv» påvirker Norge og norsk næringsliv. I tillegg er Norge med i en rekke EU-programmer som også innebærer nye oppgaver til Innovasjon Norge. Strategisk betyr det at Innovasjon Norge må overvåke det som skjer i EU, bidra til at norske interesser ivaretas og lykkes i å synliggjøre og koble norsk næringsliv på de mulighetene som finnes i EU.

Sparring - kompetanse og kapital

Innovasjon Norge har fått i oppdrag å være den regionale førstelinjen til hele virkemiddelapparatet, og befester dermed rollen som sparringpartner og tilbyder av kompetanse og kapital til næringsutvikling. I det inngår også rollen som grønn industribank. Strategisk skal Innovasjon Norge være en koordinator og et nav i virkemiddelapparatet som ser - og kjenner - helheten. Det berører også «En dør inn»-samarbeidet med de øvrige virkemiddelaktørene. Rollen som sparringpartner for bedrifter og næringsliv skal styrkes og prioriteres i 2022.

Øke innsatsen for å ta grønne verdikjeder ut i internasjonale marker

I regjeringsplattformen for den nye Støre-regjeringen er det satt nye og ambisiøse mål for norsk eksport. Strategisk betyr det at Innovasjon Norge vil forsterke sin eksportsatsing for å bidra til ambisjonen om 50 prosent økt eksport fra fastlandsindustrien.

Andre relevante artikler