Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes viktigste virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling, omstilling, grønn vekst og utvikling av eksportmuligheter for bedrifter over hele landet.

For norske bedrifter skal Innovasjon Norge være den ene døra inn til virkemiddelapparatet, og er en sparringpartner som tilbyr kapital, kompetanse og nettverk til bedrifter med vekstambisjoner, både enkeltvis og i nettverk. I det inngår å koble bedriftene med private og offentlige aktører som kan hjelpe – både nasjonalt og internasjonalt.

Eksport og internasjonalisering

Innovasjon Norge er gjennom 19 regionale kontor i tett kontakt med norsk næringsliv der det er. For bedrifter som ønsker å satse internasjonalt, kan Innovasjon Norge med 24 kontorer i 19 land aktivt legge til rette for eksportrettede satsinger i de viktigste markedene for norsk næringsliv. I tillegg kommer fire prosjektkontor for EØS-oppdraget i Europa.

Oppdrag fra eiere

Virksomheten i Innovasjon Norge bygger på årlige oppdragsbrev fra ulike departementer og fylkeskommunene. Hovedoppdragene er innovasjon og internasjonalisering, regional næringsutvikling og finansiering. I tillegg mottar Innovasjon Norge oppdrag knyttet til landbruk, reiselivsprofilering og EØS-midler.

Utløse muligheter

Målet er å utløse bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter ved å bidra til flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer.

Innovasjon Norge ble etablert i 2004 gjennom en sammenslåing av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd, Norges Turistråd og Statens veiledningskontor for oppfinnere. Denne sammenslåingen ga norsk næringsliv én dør inn til et samlet regionalt, nasjonalt og internasjonalt rettet virkemiddelapparat for innovasjon og næringsutvikling.

Innovasjon Norge eies 51 prosent av Staten ved Nærings‐ og fiskeridepartementet og 49 prosent av fylkeskommunene. Innovasjon Norge er organisert som et særlovsselskap, der selskapets hovedstyre har et selvstendig ansvar for virksomheten og resultatene som oppnås.

Andre relevante artikler