Fylkesvise tildelinger - sektor

Sektor i denne oversikten er basert på Innovasjon Norges vurdering av søknadens relevans i forhold til våre åtte prioriterte næringer, og ønsket om å stimulere/støtte opp om disse gjennom lån, tilskudd og garantier.

"Øvrige områder" benyttes når gode søknader skal støttes, men ikke kan plasseres innenfor de andre områdene. Eksempel på det er bevilgninger til kommuner og ikke-statlige organisasjoner (NGO-er).

Andre relevante artikler