Fylkesvise tildelinger - virkemiddel

På landsbasis utgjorde lavrisikolån, risikolån og garantier, og tilskudd i 2021 til sammen 9,2 milliarder kroner. Rådgivingstjenester, profilering og EØS-midlene (943 mill. kroner) er ikke medregnet her.

9,2 milliarder kroner er en nedgang fra 2020, da tilsvarende tall var 12,5 milliarder kroner. Nedgangen skyldes bortfall av noen ekstraordinære tilskuddsmidler som ble tildelt på grunn av koronapandemien, og som i 2020 blant annet ga muligheten til å øke volumet på risikolån.

Merk at lån og tilskudd til landbruket presenteres samlet og inngår under tilskudd. Fordelingen er 970 millioner kroner i tilskudd og 381 millioner kroner i lån.

Totalt ble det gitt 2,5 milliarder kroner i lavrisikolån fordelt på industri og tjenesteyting (1 mrd. kr), landbruk (358 mill. kr) og fiskeflåte (1,1 mrd. kr). Risikolån og garantier til industri, tjenesteyting og landbruk utgjorde 1,5 milliarder kroner. Det ble tildelt 5,3 milliarder kroner i tilskudd i 2021. De største postene var koronatiltak (1, 8 mrd. kr), miljøteknologi/Grønn plattform (1 mrd. kr) og landbruk (970 mill. kr).

Andre relevante artikler