Gå rett til innholdetNancy Bundt/Innovasjon Norge, Nancy Bundt/Innovasjon Norge, Jens Henrik Nybo/Innovasjon Norge
Årsrapport 2005

INNLEDNING

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med lov om Innovasjon Norge, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember 2005. For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet.

Regnskapsprinsippene og oppstillingen av resultatregnskap og balanse følger i hovedsak Kredittilsynets forskrift om årsregnskap for banker og finansieringsforetak.

Innovasjon Norge er ikke skattepliktig.

VERDIVURDERINGER

Tap på utlån

 • Lavrisikolån inklusive lån til fiskefartøy og landbruk.
 • Ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene.

For nevnte låneordninger følges Kredittilsynets forskrift om vurdering av tap på utlån mv.

Hvert enkelt lån som er misligholdt blir vurdert og verdsatt til antatt realisasjonsverdi i henhold til den underliggende sikkerhet. Som misligholdt lån i denne sammenheng regnes alle lån som står med udekkede terminer minst 90 dager etter forfall.
Realisasjonsverdi settes etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, hvor beliggenhet, omsetningsverdien av lignende eiendommer eller fartøy, samt eventuelle takster og leieinntekter tas med i vurderingen. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet, føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet ansees som tapsutsatt.
Samme vurdering foretas på engasjementer som ikke er misligholdt, men hvor sikkerheten vurderes som svak og bedriftens inntjening kan tilsi manglende fremtidig betalingsevne. Eventuell mindreverdi i forhold til bokført låneengasjement føres som spesifisert tapsavsetning. Opptjente og forfalte, ikke betalte renter inntektsføres ikke på engasjementer hvor det foretas spesifisert tapsavsetning, og heller ikke på lån hvor rentefordringen for øvrig må betraktes som usikker.

I tillegg til ordinære spesifiserte tapsavsetninger på landbrukslån, gjøres det en samlet vurdering av det spesifiserte tapspotensialet for øvrige misligholdte lån. Antall lån er såpass omfattende at gjennomføringen av tapsvurderingen skjer noe mer skjematisk. Vurderingen konkretiseres i en formel basert på historiske data, utviklingen i tap og misligholdte lån samt annen relevant informasjon. En forutsetning for å bruke en slik metode er den tradisjonelle gode sikkerheten og de lave tapene i porteføljen.

Uspesifiserte tapsavsetninger, som skal dekke latente tap i den delen av porteføljen som ikke er identifisert som tapsutsatt, foretas på bakgrunn av erfaringsmateriale og konkrete vurderinger av utviklingen innen særskilte bransjer. Det foretas ikke uspesifiserte tapsavsetninger for ansvarlige lån knyttet til aksje- og investeringsfondene.

 • Risikolån og garantier, lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning

Bortsett fra bestemmelsen om uspesifiserte tapsavsetninger, gjelder tapsføringsreglene også for disse ordningene.
Tapsføring vurderes når engasjementet er misligholdt i mer enn tre måneder eller dersom det er åpnet konkurs/gjeldsforhandling, tvangsforfølging er foretatt uten resultat eller når garanti som Innovasjon Norge har stilt innfris.
Som for lavrisikolån blir den underliggende sikkerhet for engasjementet gjennomgått og realisasjonsverdien satt etter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Der hvor antatt verdi er lavere enn engasjementet føres differansen som spesifisert tapsavsetning gitt at låneengasjementet anses som tapsutsatt. Opptjente ikke betalte renter inngår i spesifisert tapsavsetning og tas til inntekt, jfr. nedenfor om tapsfond.

 • Ansvarlige lån fra Såkornfondet

Lånene fra Såkornfondet til de enkelte såkornselskaper er gitt som ansvarlige lån og løper uten avdrag med full innfrielse etter 15 år. Renter betales ikke, men akkumuleres og tillegges hovedstol hvert år pr 31.12. Såkornmidlene benyttes av selskapene til egenkapitalinvesteringer i nystartet virksomhet.
Konstaterte tap og tapsavsetninger bygger på vurderinger som er gjort av de enkelte investeringsprosjekter. I tillegg vurderes såkornselskapene.

TAPSFOND

 • Risikolån og garantier

Tidligere ble det over statsbudsjettet årlig bevilget tapsfondsmidler til dekning av fremtidige tap på risikolån og garantier. Bevilgningene/avsetningene har ligget på 25 – 40 % av låne- og garantirammene. Tap utover gitte bevilgninger ble dekket av staten.
Fra og med året 2002 er avsetningene til tapsfond dekket av tilsagnsrammen på tilskudd. Innovasjon Norge må således selv vurdere hvor mye av tilskudds-bevilgningene som skal benyttes til avsetning for framtidige tap på låneordningen. Den enkelte avsetning overføres til et tapsfond per ordning og tilsagnsårgang. Tapsfond for ubenyttede utlånsrammer og tilsagn tilbakeføres til staten. Tapsfondsmidlene plasseres på øremerkede konti i Norges Bank og er ikke rentebærende for Innovasjon Norge.
Tapsfondene belastes med tapsavsetninger og konstaterte tap, inklusiv tapte renter og omkostninger. Likviditetsdekningen fra tapsfondene foretas først når tapet er endelig konstatert.

 • Lån fra Statens miljøfond og distriktsrettet låneordning

Det som kan belastes tapsfond er tilsvarende som for risikolån. Tapsfond for Statens miljøfond ordningen ble etablert ved en engangsbevilgning. Det er ikke ett tapsfond pr tilsagnsårgang og det foretas ikke tilbakeføring av tapsfond til staten for ubenyttede rammer og tilsagn.

 • Ansvarlige lån fra Såkornfondet

Det er bevilget et tapsfond til Såkornfondet som tilsvarer 25 % av opprinnelig lånekapital. Tapsfondet belastes med 50 % av konstatert tap på enkeltprosjekter inntil 25 % av opprinnelig utbetalt lånekapital er tapt. Kun hovedstol uten tillegg av renter kan belastes tapsfondet. De resterende 50 % prosjekttapene dekkes av de private investorene i såkornselskapene. Samlede tap utover 25 % av utbetalt lånekapital må dekkes av såkornselskapene. 

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er bokført til antatt realisasjonsverdi etter samme prinsipper som ved tapsføring av engasjementer. Eventuelle nedskrivninger/gevinst ved salg føres som henholdsvis tap på utlån og inngått på tidligere avskrevne engasjementer. Overtatte eiendeler klassifiseres som omløpsmidler.
Inntekter og kostnader på overtatte eiendeler fra lavrisikolån blir ført under driftsinntekter og kostnader i resultatregnskapet.

Aksjer

Investeringer i aksjer vurderes etter laveste verdis prinsipp. Alle aksjer klassifiseres som omløpsmidler. Samlet har Innovasjon Norge tre porteføljer. Disse er:

 • Risikolån konvertert til aksjer
 • Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Nordvest-Russland
 • Aksjer knyttet til Investeringsfondet for Øst- og Sentral-Europa

I tillegg har Innovasjon Norge anleggsaksjer i tre selskaper, samt aksjer i et datterselskap.
Som markedsverdi på noterte verdipapirer benyttes børskurs. For unoterte aksjer, samt noterte aksjer med lav likviditet legges en individuell verdivurdering av hver investering til grunn ved verdifastsettelsen av aksjene.

Tap på kundefordringer

Kundefordringer knyttet til prosjektvirksomheten oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetningene til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det en uspesifisert avsetning på kundefordringene for å dekke en generell tapsrisiko.

Balanseposter i utenlandsk valuta

Balanseposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

TIDSAVGRENSNINGER

Inntektsføring av renter i Såkornfondet

Innovasjon Norge inntektsfører ikke utlånsrenter på ansvarlige lån gitt til såkornselskapene. Da risikoen i prosjektene er svært høy og såkornselskapene ikke skal betale renter før om 15 år, og da kun på de investeringer som er lønnsomme foretas det ikke inntektsføring utlånsrenter løpende, men først ved innløsning.

Overkurs/underkurs på inn- og utlån

Overkurs og underkurs ved nye låneopptak inntektsføres henholdsvis kostnadsføres over lånets løpetid som en justering av de løpende rentekostnadene. Etableringsprovisjon ved utbetaling av lån blir inntektsført på utbetalingstidspunktet.

Rentestøttefond

Ved innvilgning av rentefrihet på risikolån inntektsføres det rentestøtte på låneordningen som tilsvarer inntektstapet ved rentefrihet. Ordningen finansieres ved at det årlig avsettes tilskuddsmidler til rentestøttefondet. Avsetningene må tas av den årlige tilskuddsrammen for Regional utvikling fra KRD og Innovasjonsordningen fra NHD. For hvert år skal det avsettes tilstrekkelige midler til å dekke innvilgning av rentefrihet i inneværende år.

Inntekter og kostnader for prosjektvirksomheten

For prosjekter anvendes løpende inntektsføring. Dette innebærer at inntektsføringen skjer i henhold til fullføringsgraden etter hvert som arbeidet utføres. Det vil si at opparbeidet andel av prosjektets fortjeneste tas til inntekt. Fullføringsgraden fastsettes på grunnlag av utført produksjon.

For prosjekter som forventes å gi tap, er hele det forventede tapet kostnadsført. Omtvistede krav inntektsføres først når de er avgjort eller er sikre.

Intern avregning av kostnader

Den interne avregningen av Innovasjon Norges driftskostnader mellom de ulike virksomhetsområdene er basert på en beregning av forbrukte årsverk per virksomhet. Avregningen vil til en viss grad måtte bygge på skjønn.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad og klassifiseres som ordinær driftskostnad.
Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Avskrivningssatsene varierer fra 2 % til 25 % pr. år.

ANNET

Inntektsføring av statlige bevilgninger

Bevilgningene inntektsføres i takt med påløpte kostnader på de formål som bevilningene er ment å dekke. Dette betyr at deler av bevilningen et år kan bli overført til neste år. Innovasjon Norge får bevilgninger til administrasjon, internasjonalisering, profilering, innovasjon med videre.

Konsolidering av datterselskap

Innovasjon Norge eier 100 % av aksjene i Nortra AS, som igjen eier 100 % av aksjene i VisitNorway AS. Selskapene er uten virksomhet og har ingen bokførte eiendeler utover bankkonto tilsvarende bokført verdi. På grunn av datterselskapenes ubetydelig betydning for regnskapet er det ikke utarbeidet konsernregnskap.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Tilskuddsfond

Innovasjon Norge har årlige tilsagnsrammer for tilskuddsordninger til ulike formål. For tilskuddsordningene som organiseres med fond gjelder følgende regler:

 • Tilskuddsmidlene, som bevilges over statsbudsjettet, blir inntil utbetaling plassert på øremerkede konti i Norges Bank som ikke er rentebærende for Innovasjon Norge. De likvide midlene med tilhørende fond er ført i balansen.
 • For noen tilskuddsordninger bortfaller tilsagn dersom midlene ikke er benyttet senest tre år etter innvilgningsåret. Ubrukte tilskuddsmidler for disse ordningene tilbakeføres til staten.
 • Tilskuddsmidler som utbetales har ingen resultateffekt for Innovasjon Norge og blir således ikke utgifts- eller inntektsført i resultatregnskapet.
 • Innovasjon Norge mottar også tilskuddsmidler fra fylkene som settes på rentebærende fond i DNBNOR.  Renten brukes til å øke tilsagnsrammen neste år.

 Pensjonsforpliktelser

Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes.

Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid eller 12 år. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidlene.
Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser.