EØS-partnerskap for utvikling

EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utvikling i 15 europeiske land. Samtidig legger de til rette for at for norske bedrifter kan delta i prosjekter i Baltikum, Sentral- og Sør-Europa.

Norge medfinansierer næringsutviklingsprogrammer i ti land: Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania og Slovakia. Disse programmene tilbyr støtte for samarbeid mellom norske og europeiske bedrifter, og Innovasjon Norge skal bidra til at flest mulig gode EØS-prosjekter får en norsk partner.

Norske partnere med i 30 prosjekter i 2021

Utlysningene av EØS-midlene retter seg i første omgang mot bedrifter i mottakerlandene som utvikler, tar i bruk eller kommersialiserer nye teknologier innen industri, blå sektor, IKT, energi eller helse og velferd. Det er imidlertid også et mål å bringe norske partnere inn i prosjektene for å bidra med teknologi og kompetanse. I tillegg gjennomføres det en rekke aktiviteter som har til formål å styrke relasjonene mellom bedrifter i mottakerlandene og norske aktører, og dermed bidrar til at norske bedrifter finner nye markeder for sine produkter og tjenester.

I nåværende programperiode forvalter vi seks EØS-programmer innen næringsutvikling, innovasjon og små og mellomstore bedrifter, anstendige arbeidsvilkår og trepartssamarbeid, og fornybar energi, energieffektivitet og sikkerhet. Totalt forvalter Innovasjon Norge rundt 1,9 milliarder kroner som skal deles ut til relevante prosjekter innen 2023.

I 2021 ble det bevilget totalt 474 millioner kroner til 87 prosjekter. I 30 av dem deltar én eller flere norske prosjektpartnere.

Andre relevante artikler