Nye finansieringsmuligheter i EU

Innovasjon Norge har fått et betydelig økt oppdrag i EUs programperiode 2021-2027. Vi har nå en nasjonal rolle i fem EU-programmer som Norge har sluttet seg til: Horisont Europa, COSME, DIGITAL, InvestEU og Forsvarsfondet (EDF).

En rekke nye satsinger og programmer fra EU begynte i 2021, og for Innovasjon Norge betyr det enda flere muligheter til å hjelpe norske bedrifter med å få støtte fra EU. Vår jobb er å informere og veilede bedriftene, slik at de får en enklere tilgang til EU-finansiering, kompetanse og nettverk.

Styrker norsk konkurransekraft

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram og startet opp 1. januar 2021. Programmet gir norsk næringsliv gode sjanser til å skape og skalere innovative løsninger som bidrar til å løse store samfunnsutfordringer. Deltakelsen er en sentral del av Norges omstilling til et grønnere og mer konkurransedyktig næringsliv.

COSME (Competitivenessof Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) er et annet EU-program som startet opp samme år. Innovasjon Norge har fått oppdraget med å følge opp programmet i Norge. Programmet har et budsjett på rundt ti milliarder kroner og er rettet mot små og mellomstore bedrifter, klynger og entreprenører. Målet er å styrke konkurransekraften og bærekraften til europeiske bedrifter, samtidig som det sikrer likeverdige forhold og et åpent og konkurransedyktig indre marked.

Gjennom COSME finnes det også finansiering rettet mot klynger og andre samarbeidsformer. Innovasjon Norge har jobbet målrettet med å mobilisere til utlysingen New Joint Cluster Initiatives (EUROCLUSTERS) som skal koble industrielle økosystemer på tvers av Europa, blant annet for å øke små og mellomstore bedrifters motstandsdyktighet og konkurranseevne etter koronapandemien.

I 2021 fikk Innovasjon Norge ansvar for norsk deltagelse i Enterprise Europe Network (EEN), som er et europeisk nettverk for bedriftsrådgivning. Vi vil lansere en rekke nye tjenester for norske bedrifter gjennom dette nettverket fremover.

Få Norge inn i nye europeiske verdikjeder

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er et virkemiddel som både åpner for økt prosjektstøtte og for å delta i utviklingen av nye europeiske verdikjeder på områder som er sentrale for grønn og digital omstilling. Det er viktig at norske aktører gis de samme mulighetene som konkurrenter i de andre europeiske landene på områder der Norge har sterke miljøer. I 2021 ble Innovasjon Norge tildelt rollen som koordinator for IPCEI-initiativ.

Som koordinator har Innovasjon Norge et førstelinjeansvar for å fange opp nye IPCEI-initiativ og vurdere potensialet for norsk deltakelse, i samarbeid med andre berørte virkemiddelaktører. Innovasjon Norge har bygget et betydelig nettverk i Brussel og blant andre europeiske innovasjonsbyråer for å sikre tilfang av initiativer på et tidlig tidspunkt. Innovasjon Norge gjorde i 2021 en vurdering av norsk deltakelse i IPCEI for hydrogen, mikroelektronikk, skytjenester og solenergi/solceller.

DIGITAL omstilling

EU-programmet for et digitalt Europa, DIGITAL, skal bidra til digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. Innovasjon Norge, Digitaliseringsdirektoratet og Forskningsrådet har ansvar for norsk deltakelse i programmet, og Innovasjon Norge har et særskilt ansvar for deltakelse fra næringslivet.

Vi har gjennomført en prekvalifisering i norske miljøer for å delta i utlysningen for etablering av European Digital InnovationHubs (EDIH) i Norge. I 2021 gikk to av konsortiene videre i EUs søknadsprosess om en slik etablering. Det europeiske nettverket av EDIH-ene blir sentrale for å fremme digital omstilling i små- og mellomstore bedrifter og offentlig sektor. Dette kan bidra til økt konkurransekraft for næringslivet og bedre tjenester til innbyggerne.

Innovasjon Norge har videre bidratt til å mobilisere norsk næringsliv til utlysningene på Test and ExperimentationFacilitities (TEFs) som er spesielt relevant for klynger og katapultsentre. Vi samarbeider tett med SIVA om denne mobiliseringen.

Andre relevante artikler