Innovasjon i humanitær sektor

Innovasjon Norge forvalter oppdrag fra Utenriksdepartementet som skal stimulere til innovasjonssamarbeid mellom næringslivet og aktører innen humanitær utvikling. Hensikten er å løse sentrale samfunnsutfordringer og nå bærekraftsmålene.

Visjon 2030

Ordningen Visjon 2030 bidrar til å bekjempe fattigdom ved å fremme innovative norske løsninger innen helse og utdanning i utviklingsland. Dette gjøres gjennom å videreutvikle og oppskalere løsninger fra norske bedrifter.

I 2021 mottok 19 nye prosjekter støtte innen områder som for eksempel spyttbasert Covid-19-prøvetaking, opplæring innen akvakultur, og en læringsplattform for barn og unge. Laerdal Global Health har sluttført et prosjekt i Tanzania der innovative treningsprodukter og medisinsk utstyr har redusert barnedødeligheten med 40 prosent.

Humanitært Innovasjonsprogram

Humanitært Innovasjonsprogram fremmer innovasjon i humanitær sektor, og legger til rette for innovasjonspartnerskap mellom humanitære organisasjoner og private bedrifter. Målet er å utvikle løsninger for raskere, bedre og mer kostnadseffektiv nødhjelp.

I 2021 ble det blant annet jobbet med å utvikle digitalt tilgjengelige forsikringsordninger for kvinnelige småbønder, verktøy for mer effektiv minerydding, og en kontantbasert bistandsløsning som skal sikre tilgang til helsetjenester etter endt sykehusbehandling.

I tillegg til å redusere risiko i humanitær-private innovasjonspartnerskap, oppfordrer programmet til at humanitære organisasjoner skal samarbeide om felles prosjekter. En analyse viser en økning på 175 prosent i søknader fra samarbeidende organisasjoner. Programmet stiller også krav til matchende finansiering fra privat sektor. Av totalt 53,4 millioner i innvilgede tilskudd i 2021, ble 25,4millioner matchet av privat kapital.

Enterprise Development for Jobs

Tilskuddsordningen Enterprise Development for Jobs bidrar til å bekjempe fattigdom gjennom å skape arbeidsplasser i prioriterte utviklingsland og øke tilgangen til fornybar energi.

I 2021 ble det gjennomført flere kompetansehevende og nettverksbyggende aktiviteter, samt digitale arrangementer for mobilisering og kunnskapsdeling. Eksempler på dette er “Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling” som ble arrangert i samarbeid med Norad og NHO, og næringslivsdelegasjon til Ghana og Nigeria.

I 2021 bistod Innovasjon Norge Norad med å vurdere 23 søknader i forbindelse med utlysningen til programmet. Vi benyttet vår kjennskap til bedriftene og trakk på ressurser ved regional- og utekontorene våre. Flertallet fikk innvilget støtte fra Norad.

Andre relevante artikler