Gode resultater for norske partnere i EØS-prosjekter

EØS-midlene bidrar til sosial og økonomisk utvikling i Europa gjennom støtte til næringsliv, innovasjon og grønn omstilling i 10 land. Midlene skal også bidra til å styrke samarbeidet med næringslivet i Norge.

Gjennom EØS-midlene støtter Norge næringslivet i ti land med til sammen 3,4 milliarder kroner. Innovasjon Norge forvalter programmene i Romania, Bulgaria, Kroatia og Hellas gjennom utekontorene våre i disse fire landene. Bare i 2022 tildelte Innovasjon Norge 651,9 millioner kroner til EØS-prosjekter gjennom de fire utekontorene våre i Romania, Bulgaria, Kroatia og Hellas.

Innovasjon Norge er partner med de nasjonale forvalterne i de seks programmene i Estland, Latvia, Litauen, Polen, Portugal og Slovakia. Som partner bidrar vi i utviklingen og gjennomføringen av programmer for å gjøre dem interessante for norsk næringsliv. I tillegg mobiliserer vi norske bedrifter eller forskningsinstitutter til samarbeid i prosjektene.

EØS-programmene inkluderer bilaterale midler til tematiske og strategiske samarbeidsaktiviteter som kan skape arenaer for samarbeid, utforske markedsmuligheter og åpne dører for norske bedrifter i Europa. Innovasjon Norge arrangerer ulike aktiviteter med disse midlene, og noen eksempler fra 2022 er en konferanse om blå vekst, et nettverksarrangement om EUs gjenreisingsmidler i Portugal for norske bedrifter i Portugal og en studietur om rom-industrien i Norge for baltiske bedrifter.

Resultater for norske bedrifter

EØS-midlene gir norske bedrifter mulighet til å delta i en felles europeisk innsats i møte med nye utfordringer. Totalt var det 166 norske partnere med i 241 prosjekter innenfor næringsutvikling og innovasjon. I tillegg til gode resultater i mottakerlandene kan EØS-midlene framvise resultater i Norge. Eksempler er etablering av arbeidsplasser, ny kunnskap og kompetanse, tilgang på og kjennskap til det europeiske bedriftsmarkedet, partnerskap og utviklingen av strategiske og faglige internasjonale nettverk. Hver for seg og i sum har dette stor betydning for norsk næringsliv.

Det bilaterale samarbeidet gir norske bedrifter internasjonal opplæring og erfaring i å samarbeide innenfor EØS, og prosjektene kan også være et springbrett til videre samarbeid i EU-prosjekter. EØS-midlene legger seg opp mot utviklingen i EU med fokus på grønn omstilling.

Tilfredse kunder

I Innovasjon Norges kundetilfredsundersøkelse i 2022 svarte 80 % av de norske deltakerne at EØS-samarbeidet har høy merverdiverdi. EØS-midlene støtter også de norske partnerne med finansiering, og 63 % av norske prosjektpartnere forventer at samarbeidet vil øke deres omsetningen av deres bedrift. I flere tilfeller er EØS-samarbeidet det første steget som en norsk bedrift tar ut i internasjonale markeder, og 48 % av de norske partnerne forventer at samarbeidsprosjektet vil føre til økt eksport.

Andre relevante artikler